^ Back to Top

ประกวด "รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562​ : National Innovation Awards 2019"

ประกวด "รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562​ : National Innovation Awards 2019"

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562​ : National Innovation Awards 2019" ชิงพระบรมรูป "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" พร้อมจารึกชื่อผลงานและเจ้าของผลงาน เงินรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน
บุคคลหรือนิติบุคคล ที่มีสิทธิตามกฎหมายในการเป็นเจ้าของผลงานนวัตกรรมอย่างแท้จริง โดยจะต้องแสดงหลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของสิทธิซึ่งมีชื่อปรากฎชัดเจน เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หนังสือรับรองจากหน่วยงาน หนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้ส่งผลงานในนามหน่วยงาน

ประเภทรางวัล

 1. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ
 2. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม
 3. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านการออกแบบ
 4. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสื่อ

กำหนดการ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2562

เกียรติยศแห่งรางวัล
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับพระบรมรูป “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” พร้อมจารึกชื่อผลงานและเจ้าของผลงาน เงินรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

 • ชนะเลิศ ประเภทละ 1 รางวัล : 100,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทละ 1 รางวัล : 50,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทละ 1 รางวัล : 25,000 บาท

สิทธิประโยชน์ผู้ได้รับรางวัล

 • ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ
 • ได้รับสิทธิในการพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรมจากการเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานนวัตกรรมองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมในต่างประเทศ
 • ได้รับโอกาสในการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมโดยการสนับสนุนด้านเงินทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ
 •  ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิดชูเกียรติผ่านสื่อมวลชน
 • ได้รับสิทธิให้ใช้ตราสัญลักษณ์สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ ควบคู่กับผลงานที่ได้รับรางวัล เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานเป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ได้รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • โทรศัพท์ : 02-017 5555 ต่อ 304
 • อีเมล์: Awards@nia.or.th
หมดเขต: 
06 มิ.ย. 2019 09:00 to 25 ก.ค. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.