^ Back to Top

ประกวดโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ชุมชน หัวข้อ “คิด ทํา อย่างสร้างสรรค์ รวมพลัง สังคมไทย”

ประกวดโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ชุมชน หัวข้อ “คิด ทํา อย่างสร้างสรรค์ รวมพลัง สังคมไทย”

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญเยาวชน อายุ 15 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ชุมชน หัวข้อ “คิด ทํา อย่างสร้างสรรค์ รวมพลัง สังคมไทย” โครงการ จิตสํานึกรักเมืองไทยปีที่ 11 ชิงทุนดำเนินโครงการ และทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัครส่งผลงาน

 • เป็นเยาวชน อายุ 15 - 25 ปี
 • กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / อาชีวศึกษา / อุดมศึกษา หรือ กศน.
 • มีสมาชิกในทีมไม่เกิน 10 คน
 • มีครูหรืออาจารย์ที่ปรึกษารับรองโครงการ 1 คน และมีผู้นําชุมชน ร่วมแสดงความจำนงเห็นชอบกับโครงการ 1 คน
 • ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องนําเสนอ โครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ (โครงการที่มีเนื้อหาตามแนวคิดหลักของโครงการจิตสํานึกรักเมืองไทย คือ การร่วมกันสร้างจิตสํานึกในการพัฒนาท้องถิ่น หรือชุมชนอย่างสร้างสรรค์ สามารถทําได้จริงในระยะเวลาที่กําหนดคือ 45 วัน  และเป็นโครงการที่ต้องได้รับความเห็นชอบและร่วมมือของคนในชุมชนด้วย)

กำหนดระยะเวลา

 • ผู้เข้าประกวดแต่ละทีมจะต้องส่งโครงงาน (ตามรายละเอียดในเอกสารการสมัคร เริ่มดาวน์โหลด ได้วันที่ 15 พ.ค. 2562 ซึ่งเป็นการนําเสนอชื่อโครงการ แนวคิด หลักการ เหตุผล ขั้นตอนการดําเนินงาน การใช้จ่ายด้านงบประมาณ ปัจจัยที่จะทําให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จ และอื่นๆ)
 • พร้อมแนบ Clip VDO ความยาวไม่เกิน 5นาที (นําเสนอ ด้วยการ เล่าเรื่อง หรือ บรรยายภาพรวมของโครงการที่ส่งประกวด ส่งคลิป และโครงการได้ถึงเที่ยงคืน ของวันที่ 30 มิ.ย. 2562)
 • ประกาศรายชื่อ ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก 15 ทีม ในวันที่ 3 ก.ค. 2562
 • 15 ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย นัดหมายเพื่อสัมภาษณ์ ในวันที่ 4-5 ก.ค. 2562
 • ประกาศรายชื่อ 8 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้รับทุนดําเนินโครงการ ทุนละ 30,000 บาท ทางเว็บไซด์และเพจ จิตสํานึกรักเมืองไทย วันที่ 6 ก.ค.2562
 • เวลาในการดําเนินโครงการ ก.ค.-ก.ย. 2562
 • โหวตรางวัลโครงการ ขวัญใจมหาชน 1-7 ก.ย. 2562
 • พิธีมอบรางวัล เกียรติบัตร และ ทุนการศึกษา ก.ย.2562

ติดต่อสอบถาม

 • โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 11
  สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในศาลาว่าการกลาโหม
  ถ.สนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์ 091 780 6153
 • Email : rakmuangthai10@gmail.com
 • Facebook : จิตสำนึกรักเมืองไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณกันยรัตน์ ชูกำเนิด

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
400,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
21 พ.ค. 2019 09:00 to 30 มิ.ย. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.