^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 "ThaiHealth Inno Awards 2019"

ประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 "ThaiHealth Inno Awards 2019"

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 "ThaiHealth Inno Awards 2019" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. สร้างโอกาสให้กับเยาวชนนักคิด นักวิจัย นักประดิษฐ์ นวัตกร ได้สร้างสรรค์โครงงาน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่สามารถต่อยอดและนําไปพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จริง 
 2. บ่มเพาะทักษะ ความรู้ ความสามารถของเยาวชนด้านการวิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น และสร้างสรรค์นวัตกรรม และเพิ่มความเข้าใจในการต่อยอดผลงานให้สามารถเกิดขึ้นได้จริง รวมถึงบ่มเพาะแนวคิดด้านการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ที่ใส่ใจด้านสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ

โจทย์การประกวด
การประกวดครั้งนี้ มีโจทย์หลักคือ “นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสุขภาพ และสามารถขยายผลในวงกว้างได้”

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ คือ แนวคิด กระบวนการ หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์บนฐานของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เป็นผลงานที่นำไปสู่การแก้ปัญหา หรือพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ ช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ หรือส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

ระดับการประกวด

 • ระดับมัธยมศึกษา (ม. 4 - 6) 
 • ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า)

กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาส่งข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 19 กรกฎาคม 2562 (ไม่เกิน 18.00 น.)

รางวัลการประกวด

 • ระดับมัธยมศึกษา (ม.4 - 6)
  • รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร และนำเสนอผลงานทางรายการโทรทัศน์
  • รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 รางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
  • รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 รางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
 • ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า)
  • รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร และนำเสนอผลงานทางรายการโทรทัศน์
  • รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 รางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
  • รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 รางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

หมายเหตุ : ทุกทีมที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าเวิร์กช็อปตามเงื่อนไขจะได้รับประกาศนียบัตรจาก สสส.

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/thaihealth

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
200,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
14 พ.ค. 2019 09:00 to 19 ก.ค. 2019 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.