^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น ประจำปี 2562 หัวข้อ "ครูสร้างฅน"

ประกวดหนังสั้น ประจำปี 2562 หัวข้อ "ครูสร้างฅน"

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา 7 แห่ง ขอเชิญนิสิต นักศึกษา คณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น ประจำปี 2562 หัวข้อ "ครูสร้างฅน" ภายใต้แนวคิด “ครูดีเพราะมีจรรยาบรรณ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 69,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ มาบอกเล่าในรูปแบบของหนังสั้นที่ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน และเพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • เป็นนิสิต นักศึกษา คณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 • ไม่จำกัดสาขาวิชาและชั้นปี สถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันก็ได้
 • ทีมละไม่เกิน 10 คน (สามารถสมัครได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น)
 • กรณีเป็นนิสิต นักศึกษาจากคณะอื่น หัวหน้าทีมจะต้องเป็นนิสิต นักศึกษา จากคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ส่วนสมาชิกภายในทีม ไม่จำกัดคณะสาขาวิชาและชั้นปี สถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันก็ได้

เกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผลงานหนังสั้นมีความยาวไม่เกิน 10 นาที แต่ละทีมสามารถส่งผลงานหนังสั้นได้ทีมละ 1 เรื่องเท่านั้น
 • ต้องลงทะเบียนผ่านลิงค์ bit.ly/kspshortfilmformonline
 • ส่งผลงานโดยการแชร์ผ่านทาง Google Drive และส่งลิงค์ผลงานมาที่อีเมล์ promoteethics@ksp.or.th
 • แนบกับสำเนาบัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษา ของผู้สมัครทุกคน ที่ระบุคณะ สาขาวิชา และชื่อสถาบันการศึกษาพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ การสร้างสรรค์หนังสั้น หัวข้อเรื่อง “ครูสร้างฅน” ภายใต้แนวคิด “ครูดีเพราะมีจรรยาบรรณ”
 • มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ใน 5 ด้าน 9 ข้อ มีเนื้อหาที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี
 • ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคในการนำเสนอ

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานการประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2562

รางวัลการประกวด
พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่

 • รางวัลระดับเหรียญทอง จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท
 • รางวัลระดับเหรียญเงิน จำนวน 5 รางวัล ๆ ละ 7,000 บาท
 • รางวัลระดับเหรียญทองแดง จำนวน 8 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ
  เลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 2735 ในวันและเวลาราชการ
 • อีเมล์ promoteethics@ksp.or.th
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
69,000 Baht
หมดเขต: 
11 เม.ย. 2019 10:00 to 17 พ.ค. 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.