^ Back to Top

ประกวดโครงงานค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ ครั้งที่ี่ 5

การประกวดโครงงานค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ นักศึกษาสามารถผลงานส่งได้ทุกมหาวิทยาลัย ชิงรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา

คุณสมบัติและการส่งโครงงาน
โครงงานค้นคว้าอิสระที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นโครงงานอิสระระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 โดยจัดส่งเอกสารดังนี้

 1. รายงานโครงงานอิสระฉบับสมบูรณ์จำนวน 2 ฉบับ หรือ รายงานโครงงานอิสระฉบับย่อ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการทำโครงงาน ผลลัพธ์และการอภิปราย และบทสรุป จำนวน 2 ฉบับ
 2. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2553 หรือ หนังสือรับรองความเป็นไปได้ที่จะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2554 จากหัวหน้าภาควิชาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานค้นคว้าอิสระ
 3. ใบนำส่งเอกสาร ระบุชื่อโครงงาน คณะผู้จัดทำ จำนวนเอกสารที่ส่งมา พร้อมข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail ให้ชัดเจน

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 เมษายน 2555
 • ประกาศผลการพิจารณารอบแรก ภายในวันที่ 20 เมษายน 2555
 • โครงงานที่ผ่านการพิจารณารอบ แรกนำเสนอผลงานที่
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 28–29 เมษายน 2555 โดยจะแจ้งกำหนดการต่อไป
 • ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก ในวันที่ 30 เมษายน 2555
 • โครงงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก เข้าคัดเลือกรอบสุดท้ายโดยนำเสนอผลงานในงานประชุม Siam Physics Congress 2012(SPC2012) และรับรางวัล (อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับประกาศเกียรติคุณ) วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลชมเชย ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 2,500 บาท

ส่งผลงาน
งานประกวดโครงงานค้นคว้าอิสระ
สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย
ต.สุรนารี อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://science.sut.ac.th/physics/Brochure_web-1.pdf
ขอบคุณ รายละเอียดเพิ่มเติม : คุณ เพ็ญแข เพ็ชรใหม่
เผยแพร่ : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
17,500 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
14 มี.ค. 2012 10:00 to 12 เม.ย. 2012 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.