^ Back to Top

ประกวดถ่ายภาพ "เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 3" หัวข้อ “ความสุขของชีวิต”

ประกวดถ่ายภาพ "เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 3" หัวข้อ “ความสุขของชีวิต”

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ "เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 3" หัวข้อ “ความสุขของชีวิต” ชิงเงินรางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เยาวชน บุคคลทั่วไปได้ตะหนักถึงความสำคัญของการถ่ายภาพในมิติต่างๆ
 2. เพื่อให้มีเวทีในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านศิลปะการถ่ายภาพ ให้กับเยาวชน บุคคลทั่วไป ได้หันมาสนใจ และพัฒนาแพร่หลายสืบต่อไป
 3. เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเยาวชน และผู้ที่สนใจในการถ่ายภาพมากขึ้น

ประเภทการประกวด

 1. ระดับนักเรียนมัธยม/อาชีวศึกษา
 2. ระดับอุดมศึกษา

กติกาการประกวด

 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ ในหัวข้อ “ความสุขของชีวิต”
 2. “ความสุขของชีวิต” มีความหมาย ดังนี้ เป็นการตีความหมายในเชิงบวกของ ความสุข การใช้ชีวิต การอยู่ร่วมกัน ซึ่งทางผู้ถ่ายสามารถตีความจากความหมายหลักดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ออกมาตามแนวคิดของผู้ถ่าย และวิธีการนำเสนอ รวมกับการถ่ายภาพโดยอาศัยหลักทัศนธาตุมาเป็นองค์ประกอบโดยสามารถ  นำเสนอเรื่องราวต่างๆ รอบตัวผ่านกระบวนการ ทักษะถ่ายภาพตามความถนัดของผู้ส่งภาพเข้าประกวด
 3. ประเภทอุดมศึกษา, ประเภทนักเรียน ซึ่งมีอายุอยู่ในระหว่าง 15 – 18 ปี) ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องนำส่งภาพสีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 4 MB (สามารถใช้มือถือถ่ายภาพได้) การส่งไม่จำกัดจำนวน โดยส่งพร้อมใบสมัคร และเขียนรายละเอียดให้ชัดเจน ส่งผลงานภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดโดยให้บันทึกภาพเป็นไฟล์ JPEG ความละเอียด 300 DPI พร้อมแนบหลักฐานการเป็นนักเรียน หรือนักศึกษามาใน E-mail : pannatorn.s@dru.ac.th โดยใช้ชื่อเรื่องการส่งใน E-Mail ว่า ส่งประกวดภาพถ่าย เส้น-สาย-แสง-เงา ภายใต้หัวข้อ “ความสุขของชีวิต” ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
 4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถใช้โปรแกรมตกแต่งภาพได้เล็กน้อย เช่น สี แสง และความคมชัดเป็นต้น
 5. เป็นผลงานภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยแสดงต่อสาธารณชน รวมทั้งปรากฏสื่อทุกประเภท และไม่เคยรับรางวัลใดๆ มาก่อน หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับและไม่ให้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ
 6. ภาพและไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวดถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยที่จะนำไปใช้ประโยชน์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งแก่ผู้ส่งเข้าประกวดให้ทราบ
 7. ตัดสินผลงานวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และประกาศผลทาง Website: human.dru.ac.th , Facebook : DRU > Art & Design ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
 8. คำตัดสินของกรรมการนับเป็นที่สุดและไม่สามารถโต้แย้งได้
 9. ในกรณีที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลแต่ไม่สามารถมารับรางวัลได้ กรรมการถือว่าสละสิทธ์
 10. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการประกวดเพื่อใช้เผยแพร่สู่สาธารณะชนต่อไป
 11. หากมีการตรวจพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ เจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้เฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น
 • กรณีที่ผู้ส่งเข้าประกวดมีรายชื่อรับ 2 รางวัล กรรมการขอตัดให้รางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

เกณฑ์การตัดสิน

 • การสื่อความหมายจากหัวข้อ
 • ความสวยงามของภาพ
 • องค์ประกอบภาพ
 • ความยาก - ง่าย และเทคนิคการถ่ายภาพ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลรุ่นนักเรียนมัธยม/อาชีวศึกษา รวมมูลค่า 6,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ กียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท 
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท
 • รางวัลรุ่นอุดมศึกษา รวมมูลค่า 12,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตรและเงินรางวัล 4,000 บาท 
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • อาจารย์ปัณณธร สมสรวย โทร.086-9789553
 • human.dru.ac.th
 • Facebook : DRU > Art & Design ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Wichian Tienpraenimit

หมดเขต: 
23 ม.ค. 2019 10:00 to 25 ก.พ. 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.