^ Back to Top

ประกวดโครงงาน "CU TOYOTA Ha:mo OPEN INNOVATION CONTEST"

ประกวดโครงงาน "CU TOYOTA Ha:mo OPEN INNOVATION CONTEST"

โครงการ CU TOYOTA Ha:mo ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดโครงงาน "CU TOYOTA Ha:mo OPEN INNOVATION CONTEST" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการเดินทางแบบแบ่งปันกันใช้ด้วยยานยนต์ไฟฟ้า (CU TOYOTA Ha:mo EV Sharing)
 2. เพื่อนำแนวความคิดหรือแผนงานที่เข้าร่วมแข่งขันไปประยุกต์ใช้งานในอนาคต

หัวข้อการแข่งขัน
ผู้จัดการแข่งขันจะจัดสัมมนาเพื่อชี้แจงรายละเอียดการแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้อง 212 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โดยสามารถติดตามรายละเอียด ได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ของผู้จัดการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน
การแข่งขันเป็นแบบประเภททีม มีจำนวนสมาชิกในทีมไม่น้อยกว่า 2 คน สูงสุดไม่เกิน 5 คน

คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้เข้าแข่งขัน

 1. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องมีสถานภาพเป็นนิสิตหรือนักศึกษา
 2. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมต้องมีสมาชิกที่เป็นนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 2 คน
 3. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมต้องมีจำนวนสมาชิกที่เป็นสมาชิกของโครงการ CU TOYOTA Ha:mo ไม่น้อยกว่า 2 คน
 4. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนมีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันเพียง 1 ทีมเท่านั้น
 5. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมต้องกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน พร้อมสำเนาเอกสารประกอบการสมัครและลงลายมือชื่ออย่างครบถ้วน โดยต้องนำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครแข่งขันในระยะเวลาตามที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนดเท่านั้น
 6. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนได้รับทราบกฎ กติกา เงื่อนไขต่างๆ โดยยินยอมปฏิบัติตามที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนดทุกประการ
 7. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนตกลงเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนดทุกประการ
 8. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธ์ิห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงสมาชิกในทีมตลอดการแข่งขัน
 9. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนขอรับรองว่าจะไม่นำผลงานและ/หรือคัดลอกผลงาน ความคิด สิ่งประดิษฐ์ ของบุคคลอื่นส่งเข้าแข่งขันอันถือเป็นการละเมิดสิทธ์ิของบุคคลอื่น หากเกิดการฟ้องร้องผู้เข้าแข่งขันตกลงรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงฝ่ายเดียว
 10. ผู้เข้าแข่งขันยินยอมให้ผู้จัดการแข่งขันนา ผลงาน แนวความคิด หลักการ สิ่งประดิษฐ์ และ/หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันส่งเข้าแข่งขัน นำไปเผยแพร่ ดัดแปลง ทำซ้ำ นำไปใช้โดยไม่มีเงื่อนไข
 11. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎกติกาการแข่งขัน เงื่อนไข รางวัล เพื่อความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบล่วงหน้า
 12. รางวัลที่ผู้เข้าแข่งขันได้รับ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด
 13. คตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารในการสมัครแข่งขัน

 1. ใบสมัครแข่งขัน “CU TOYOTA Ha:mo OPEN INNOVATION CONTEST”
 2. สำเนาบัตรประจา ตัวนิสิตหรือนักศึกษาของผู้เข้าแข่งขัน

รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 35,000 บาท และไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นระยะเวลา 4 วัน จำนวนทั้งสิ้น 5 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 25,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 5 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 5 รางวัล

หมายเหตุ ทีมที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะได้รับเงินสนับสนุนทีม จำนวนทีมละ 5,000 บาท

กำหนดการแข่งขัน

 • 10 ส.ค. - 5 ก.ย. 61 - การประชาสัมพันธ์การแข่งขัน
 • 6 ก.ย. 61 - งานสัมมนาชี้แจงรายละเอียดการแข่งขันและกิจกรรม ณ ห้อง 212 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 9.00 – 16.00 น.
 • 6 ก.ย. - 12 ต.ค. 61 - รับใบสมัคร ยื่นใบสมัคร และส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน (รอบแรก)
 • 22 ต.ค. 61 - ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
 • 26 ต.ค. 61 - กิจกรรมบรรยายเกี่ยวกับข้อแนะนำ และกิจกรรม Workshop สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
 • 16 พ.ย. 61 - นำเสนอผลงานการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ การประกาศผล และพิธีมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงาน CU TOYOTA Ha:mo (Ha:mo Square)
  ชั้น 1 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 063-942-2575
 • www.cutoyotahamo.com
 • LINE@ : @cutoyotahamo
 • Facebook : www.facebook.com/cutoyotahamo
 • IG : cutoyotahamo

ข่าวปนะชาสัมพันธ์ : CU TOYOTA Ha:mo

หมดเขต: 
06 ส.ค. 2018 10:00 to 12 ต.ค. 2018 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod