^ Back to Top

ประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน "Campus Challenge 2018"

ประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน "Campus Challenge 2018"

โตโยต้าถนนสีขาว ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน "Campus Challenge 2018" ชิงรางวัล พร้อมเที่ยวญี่ปุ่นฟรียกทีม และยังได้มีโอกาสฝึกงานกับโตโยต้า

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาตระหนักถึงปัญหาเรื่องความปลอดภัยโดยใช้ความรู้ความสามารถ ด้านการวางแผนงานเพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนเผยแพร่สู่ สาธารณชน และสามารถนำแผนงานไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต
 2. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความรู้ความสามารถและศักยภาพ ของตนเองอย่างสร้างสรรค์
 3. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ในรั้วมหาวิทยาลัย โดยใช้ประสบการณ์จริงและเป็นโครงการต้นแบบในการลดอุบัติเหตุ ของมหาวิทยาลัย

โจทย์การประกวด
การประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน “รวมพลังคนรุ่นใหม่สร้างถนนแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคนขับรถดี”

 • วิเคราะห์ปัญหาจากสภาพการจราจรที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยของ นิสิตนักศึกษา
 • แผนงานจะต้องนำไปปรับใช้ได้จริงเพื่อแก้ไขปัญหา โดยเน้นการมี ส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายและการเป็นโครงการต้นแบบในการลด อุบัติเหตุในมหาวิทยาลัย
 • นำเสนอวิธีการและการประเมินผล พร้อมแสดงผลลัพธ์ภายหลัง จากการประชาสัมพันธ์และรณรงค์จริงในมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

 • ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า)
 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 - 3
 • สมาชิกในทีม จำนวนตั้งแต่ 2 - 4 คน (ไม่จำกัดคณะ สาขาวิชา แต่ต้องมาจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน)
 • แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์จากสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีม (อาจารย์ 1 ท่าน สามารถลงนามรับรองเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้ทีมที่เข้าแข่งขันได้มากกว่า 1 ทีม)
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างสรรค์แผนงานขึ้นด้วยตนเอง ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงจากของผู้อื่น
 • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด และสามารถขอสำเนาเอกสารรับรองยืนยันในส่วนต่างๆ ได้ตลอดการแข่งขัน หากทีมหรือสมาชิกภายในทีมมีคุณสมบัติ ไม่ตรงกับกฎระเบียบการแข่งขัน ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือทำผิดกฎกติกาที่ตั้งไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่านในการแข่งขันทันที
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำภาพจากการทำกิจกรรมการแข่งขันที่จัดขึ้นในครั้งนี้ รวมไปถึงแผนงานที่ได้ทำการส่งประกวดไปใช้ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบล่วงหน้า และการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมจนสิ้นสุดการแข่งขัน

กำหนดการ

 • การรับสมัครและปิดรับแผนงาน 25 มิถุนายน – 21 กันยายน 2561
 • ประกาศวันอบรมตามจังหวัดต่างๆ 28 กันยายน 2561
 • การอบรมหลักสูตรการขับขี่ปลอดภัย 1 – 22 ตุลาคม 2561
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย 25 ตุลาคม 2561
 • 20 ทีมสุดท้ายนำเสนอแผนงานต่อหน้าคณะกรรมการ 1 พฤศจิกายน 2561
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย 1 พฤศจิกายน 2561
 • 10 ทีมสุดท้าย เข้าร่วม Workshop 8 – 9 พฤศจิกายน 2561
 • 10 ทีมสุดท้าย ปฏิบัติแผนรณรงค์จริงในมหาวิทยาลัย 12 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2561
 • รอบชิงชนะเลิศและประกาศผล 19 ธันวาคม 2561
 • ดำเนินกิจกรรมต่อยอด 6 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2562
 • การทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น มีนาคม 2562

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ
  • ทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 5 วัน มูลค่า 500,000 บาท
  • ทุนการศึกษา 100,000 บาท สำหรับนิสิตนักศึกษา
  • ทุนสนับสนุน 30,000 บาท สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
  • เงินสนับสนุน 100,000 บาท มอบให้มหาวิทยาลัยเพื่อการดำเนินกิจกรรมต่อยอด 6 เดือน
  • โอกาสสัมภาษณ์ฝึกงานที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  • ทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 5 วัน มูลค่า 500,000 บาท
  • ทุนการศึกษา 80,000 บาท สำหรับนิสิตนักศึกษา
  • ทุนสนับสนุน 20,000 บาท สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
  • เงินสนับสนุน 100,000 บาท มอบให้มหาวิทยาลัยเพื่อการดำเนินกิจกรรมต่อยอด 6 เดือน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  • ทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 5 วัน มูลค่า 500,000 บาท
  • ทุนการศึกษา 50,000 บาท สำหรับนิสิตนักศึกษา
  • ทุนสนับสนุน 10,000 บาท สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
  • เงินสนับสนุน 100,000 บาท มอบให้มหาวิทยาลัยเพื่อการดำเนินกิจกรรมต่อยอด 6 เดือน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 (2 รางวัล) ทุนการศึกษา 15,000 บาท
 • รางวัลชมเชย (5 รางวัล) ทุนการศึกษา 5,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote (1 รางวัล) ทุนการศึกษา 10,000 บาท

หมายเหตุ
สำหรับผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุนการปฏิบัติแผนงานและรางวัลสำหรับการประกวดทุกท่าน จะต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อทำเรื่องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ในวันรับเงินสนับสนุนการปฏิบัติแผนงานและรางวัลสำหรับการประกวด อให้นิสิตนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ในรั้วมหาวิทยาลัย โดยใช้ประสบการณ์จริงและเป็นโครงการต้นแบบในการลดอุบัติเหตุ ของมหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถาม

 • คุณพงศ์พันธ์ ทองอยู่ โทร. 081-620-0126
 • คุณสิริพร สุภาถาวร โทร. 088-225-6993
 • ID Line : @campuschallenge
 • Email :toyotacampuschallenge@gmail.com
 • www.toyota.co.th/campuschallenge2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Prapassara Khongsrivorakulchai

File attachments: 
หมดเขต: 
25 มิ.ย. 2018 10:00 to 21 ก.ย. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.