^ Back to Top

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2561 หัวข้อ “โครงงานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์นวัตกรรม”

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2561 หัวข้อ “โครงงานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์นวัตกรรม”

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ร่วมกับ กลุ่มทรู ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2561 หัวข้อ “โครงงานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์นวัตกรรม” ชิงเงินสนับสนุน พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนประถมศึกษา

 1. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการทำโครงงานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์นวัตกรรม
 2. สามารถดำเนินการทำโครงงานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
 3. มีจิตวิทยาศาสตร์ พร้อมค่านิยมหลัก 12 ประการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในโรงเรียนภาครัฐและเอกชน ทั่วประเทศในทุกสังกัด
 2. นักเรียนต้องสมัครเป็นทีมๆ ละ 2 - 3 คน ต่อ 1 โครงงาน
 3. นักเรียนหนึ่งคนมีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมประกวดโครงงานได้เพียง 1 โครงงานเท่านั้น

ลักษณะโครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ส่งประกวดจะต้องเป็นโครงงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่

 • โครงงานประเภทสำรวจ  
 • โครงงานประเภททดลอง  
 • โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์

โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาหาความรู้เพื่อให้ได้คำตอบ เกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หรือการอนุรักษ์ และการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดมลพิษของสิ่งแวดล้อม การหาหรือสร้างสิ่งทดแทนที่มีอยู่เดิม การประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ การพัฒนาและหรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาคุณภาพด้านความรู้ ความเป็นอยู่ อาชีพ และสุขภาวะ เตรียมเด็กไทยให้เป็นคนไทย 4.0 ที่สามารถสร้างนวัตกรรมอันช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติให้คนไทยมีรายได้สูง

ระยะเวลาดำเนินงาน

 • เปิดรับโครงงาน วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561
 • ปิดรับโครงงาน วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561
 • ประกาศผลเข้ารอบ 30 โครงงาน วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561
 • ประกาศผลการคัดเลือกรอบสุดท้าย 10  โครงงาน วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561
 • ทาง www.trueplookpanya.com, www.baiyokehotel.com
 • นำเสนอโครงงานที่เข้ารอบสุดท้ายและตัดสินผล วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561
 • นักวิทย์น้อยทรูทัศนศึกษา วันเสาร์ที่ 8 กันยายน  2561

สถานที่ส่งโครงงาน

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย
เลขที่ 222 (โรงแรมใบหยกสกาย) ถนนราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
คุณณัฐพร อัศวพิมลพร โทรศัพท์ 0-2656-3000 กด 71516, 08-6158-2747
Email: nuttaporn_a@baiyoke.co.th

รางวัลการประกวด

 1. โครงงานที่ส่งเข้าประกวดทุกโครงงาน
  โครงงานที่ส่งเข้าประกวดทุกโครงงานจะได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย และกลุ่มทรู
 2. โครงงานที่ผ่านเข้ารอบแรก จำนวน 30 โครงงาน
  โครงงานที่ผ่านเข้ารอบแรก จำนวน 30 โครงงาน และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ พร้อมทั้งส่งโครงงานฉบับปรับปรุงตามเวลาที่กำหนด จะได้รับเงินสนับสนุนการทำโครงงาน 2,000 บาท
 3. โครงงานที่เข้ารอบสุดท้าย จำนวน 10 โครงงาน
  • รางวัลเหรียญทอง จำนวน 1 รางวัล
   • เงินสนับสนุนการทำโครงงาน 15,000 บาท
   • เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร
   • โล่เกียรติยศสำหรับโรงเรียน 
   • ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการประชารัฐ
  • รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 2 รางวัล
   • เงินสนับสนุนการทำโครงงาน 10,000 บาท
   • เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร
   • โล่เกียรติยศสำหรับโรงเรียน
  •  รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 7 รางวัล
   • เงินสนับสนุนการทำโครงงาน 5,000 บาท
   • เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร
   • โล่เกียรติยศสำหรับโรงเรียน

ติดต่อสอบถาม

 • สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย
 • รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุขโทรศัพท์ 08-1922-0853
 • อาจารย์ ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฎ์โทรศัพท์ 08-1875-5832
 • ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู โทรศัพท์ 0-2764–9763

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Yainoo

หมดเขต: 
02 ก.ค. 2018 10:00 to 03 ส.ค. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.