^ Back to Top

ประกวดเขียนบทความ หัวข้อ “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร ความปลอดภัย และโภชนาการ”

ประกวดเขียนบทความ หัวข้อ “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร ความปลอดภัย และโภชนาการ”

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (FoSTAT) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนบทความ หัวข้อ “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร ความปลอดภัย และโภชนาการ” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ต่อบทความ และได้รับเกียรติบัตรจาก สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (FoSTAT)

โจทย์ในการออกแบบ
เพื่อเป็นโลโก้ของ FIRN ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนแนวทางนวัตกรรมอาหาร และพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยนวัตกรรมเพื่อขออนุญาต อย. และเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดและอบรมด้านระบบหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารของอย.

คอนเซป

 1. ดูเรียบง่าย ทันสมัย มีความน่าเชื่อถือทางวิชาการ
 2. FIRN มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยนวัตกรรมอาหารเพื่อการขออนุญาต อย.
 3. สนับสนุนแนวทางนวัตกรรมอาหารที่ถูกต้องตามกฎระเบียบ
 4. เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอด อบรบและสื่่อสารข้อมูลให้เข้าใจง่าย
 5. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญผู้ประกอบการและนักวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

คุณสมบัติ
ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ โดยไม่จำกัดจำนวนผลงาน

หลักเกณฑ์การประกวด

 1. เขียนบทความลงใน Microsoft Word โดยใช้ Font Angsana new 16 มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ
 2. บทความมีเนื้อหาเข้าใจง่ายและมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ
 3. ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลงาน
  • ผลงานส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ และไม่เคยถูกเผยแพร่ที่ใดมาก่อน หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน
  • ผลงานจะต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่กล่าวถึงยี่ห้อ ตราสินค้า หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ และไม่ใช้ภาพประกอบ หรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอก ปรากฏในส่วนหนึ่งส่วนใดของชิ้นงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
   หมายเหตุ หากเกิดกรณีดังกล่าว ทางผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และผู้จัดการประกวดจะตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูกเผยแพร่ลงใน Website และช่องทางการสื่อสารต่างๆของสมาคมฯ
 5. สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. การส่งผลงาน มีช่องทาง ดังนี้
  1. ส่งด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ :
   สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
   ตู้ปณ. 1037 ปทฝ.เกษตรศาสตร์
   จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
  2. ส่งทาง E-mail : pr@fostat.org โดยหัวข้อ E-mail (Subject) : บทความเรื่อง .........(ชื่อจริง – นามสกุล)
   หมายเหตุ : สามารถส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 23.59 หากส่งผลงานนอกเหนือจากวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขัน
 7. ประกาศผลรางวัลวันที่ 1 กันยายน 2561 ทาง Facebook และ Website : สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)
 8. ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง Facebook : สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) หรือ Website : www.fostat.org
 9. คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการจะพิจารณาและให้คะแนนจากหัวข้อดังนี้

 1. ความถูกต้องทางวิชาการ 40 คะแนน
 2. ความเข้าใจง่าย 30 คะแนน
 3. ความสละสลวยของภาษา 30 คะแนน

ติดต่อสอบถาม

 • สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)
  ที่อยู่ : ห้อง 722 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • www.fostat.org
 • E-mail : pr@fostat.org
 • Tel : 02-942-8528 , 083-908-0797

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณชิษณุ ปิติจารุวิเศษ / ฝ่ายสื่อสารองค์กรสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (FoSTAT) 

หมดเขต: 
30 พ.ค. 2018 10:00 to 01 ส.ค. 2018 23:59

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod