^ Back to Top

ประกวด Space Brand Ambassador 2019 “ยุวฑูต Space Inspirium”

ประกวด Space Brand Ambassador 2019 “ยุวฑูต Space Inspirium”

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ขอเชิญเยาวชน สมัครเข้าร่วมการประกวด Space Brand Ambassador 2019 “ยุวฑูต Space Inspirium” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ใบประกาศนียบัตร และของที่ระลึก

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสรรค์หาเยาวชนไทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนด ที่จะเป็น “ยุวฑูต Space Inpirium 2019” ที่มีความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้นำ บุคลิกภาพดี มีทักษะกำรสื่อสารและการนำเสนอต่อหน้าสาธารณชน เช่นการเป็นพิธีกร นักเล่านิทาน นักประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
 2. เพื่อให้มี เยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีแนวความคิด ผลงาน ที่สามารถส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ Space Inspirium รวมทั้งกิจกรรมตางๆ

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 • อายุ 13-20 ปี ทุกเพศ ทุกวัย
 • บุคลิกภาพดี กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถเดินทางมำร่วมการแข่งขัน ณ Space Inspirium ได้

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

 • เปิดรับสมัคร 1 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารอบคัดเลือก 8 มิถุนายน 2561
 • ส่งผลงานสร้างแรงบันดาลใจ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ 9-14 มิถุนำยน 2561
 • ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 15 มิถุนายน 2561
 • แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Final (Space Inspirium) 23-24 มิถุนายน 2561

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ใบประกาศนียบัตร และของที่ระลึก
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม
โทร. 038-491682 / 082-3453491

หมดเขต: 
01 พ.ค. 2018 10:00 to 05 มิ.ย. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.