^ Back to Top

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนจากไม้สักสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หัวข้อ “การออกแบบเชิงนวัตกรรมใช้ไม้สักจากป่าปลูก”

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนจากไม้สักสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หัวข้อ “การออกแบบเชิงนวัตกรรมใช้ไม้สักจากป่าปลูก”

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนจากไม้สักสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หัวข้อ “การออกแบบเชิงนวัตกรรมใช้ไม้สักจากป่าปลูก” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จํากัดอายุ และเพศ

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่ายจํานวน 1 รูป (ขนาด 1x1 นิ้ว) รูปปัจจุบัน หรือไม่เกิน 6 เดือน
 2. สําเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสําเนา
 3. ใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ffo.co.th)

รายละเอียดและเงื่อนไขการประกวด

 1. ผู้สมัครเข้าประกวดส่งผลงานได้เพียง 1 ชิ้น
 2. แบบผลิตภัณฑ์ไม้ที่ส่งเข้าประกวด เป็นผลิตภัณฑ์ไม้สักที่ทันสมัยแบบน็อกดาวน์ (Knock Down) ประหยัดพื้นที่สําหรับใช้ในคอนโดมิเนียม และบ้านทาวน์โฮม โดยใช้วัตถุดิบ ได้แก่ ไม้สักแปรรูป เศษไม้ปลายไม้ ไม้ประสาน (Finger joint) และขี้เลื่อย เป็นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์
 3. รายละเอียดการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวด
  • ออกแบบงานไม้สักจากสวนป่าปลูก
  • การออกแบบต้องชัดเจน ประกอบด้วย ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้าง หรือลักษณะ 3 มิติ
  • มีองค์ประกอบที่สวยงาม คงทน และทันสมัย
  • ไม่จํากัดรูปแบบ และเทคนิค
  • สามารถนํามาผลิตและใช้งานได้จริง
  • ออกแบบผลงานลงในกระดาษขนาด A3 ขึ้นไป
  • เป็นแบบ/ภาพฉาย บอกลักษณะรูปทรงของชิ้นงานในมุมมองต่าง (Oblique/Isometric) พร้อมระบุขนาด/มาตราส่วน
  • ภาพชิ้นงานผลิตภัณฑ์ไม้ (ผลงานที่ออกแบบ) พร้อมนํามาจัดวางในพื้นที่เสมือนจริง จินตนาการของผู้ออกแบบ (Perspective)
  • เป็นภาพการออกแบบ/เขียนแบบ ด้วยมือ หรือคอมพิวเตอร์
  • ผลงานรูปแบบโมเดล
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมาจากการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน และต้องไม่ปรากฏเผยแพร่ลอกเลียนแบบจากที่อื่น หรือได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน ในกรณีผลงานที่ได้มาโดยมิชอบ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ออกจากการประกวด หรือหากได้รับรางวัลแล้ว ก็จะมีการเพิกถอนคืนการได้รับรางวัล "
 4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด/ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ อ.อ.ป. โดย อ.อ.ป. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนําไปใช้ตามความเหมาะสม ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องชําระภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ
 5. ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชิ้นเป็นลิขสิทธิ์ของ อ.อ.ป. และ อ.อ.ป. มีสิทธิ์จะนําไปเผยแพร่สื่อ ทุกประเภท รวมไปถึงสิทธิ์ในการดัดแปลงเพื่อเผยแพร่ผลงานในโอกาสต่อไป

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน - 31 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ทุกวันทําการ ส่งผลงานได้ที่
  เลขที่ 76 ถนนราชดําเนินนอก
  แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
  กรุงเทพมหานคร 10100
 • ประกาศผลที่สํานักธุรกิจการตลาด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และทางเว็บไซต์ www.fo.co.th ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
 • พิธีมอบรางวัล วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. - 15.00 น. ณ ห้องประชุม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ชั้น 3 (301) อาคารถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 4 เงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลที่ 5 เงินรางวัล 3,000 บาท
 • รางวัลที่ 6 เงินรางวัล 2,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 02 282 3243 -7 ต่อ 142
 • โทรสาร 02 280 0472
 • E-mail : market1417@hotmail.com
 • Facebook : สํานักธุรกิจและการตลาด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 • Line : Marketing_fio หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081 814 2113
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
70,000 Baht
หมดเขต: 
09 พ.ค. 2018 08:30 to 31 ส.ค. 2018 15:30

Members Online

There are currently 0 users online.