^ Back to Top

ประกวดแผนงานการป้องการทุจริต เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ประกวดแผนงานการป้องการทุจริต เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสถาบันการศึกษาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนักคิดสุจริต และการประกวดแผนงานการป้องการทุจริต เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชิงเงินทุนสนับสนุนเพื่อนำแผนงานสู่การปฏิบัติ และโอกาสในการเข้าร่วม WORKSHOP CAMP

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครจะต้องสมัครเป็นกลุ่มๆ ละ 3 คน จากสถาบันการศึกษาเดียวกัน
 2. มีสัญชาติไทย
 3. อายุไม่เกิน 20 ปี (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)
 4. กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเท่าในสถาบันการศึกษาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (กรุงเทพมหานคร, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรสาคร)
 5. เป็นสมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวัง สำนักงาน ป.ป.ช. (สมัครผ่านทางเว็บไซต์เครือข่ายเฝ้าระวัง (WE)

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561 ขยายวันรับสมัครถึง 10 กรกฎาคม 2561
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
 • เข้าร่วมกิจกรรม WORKSHOP CAMP ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2561
 • ดำเนินการตามแผนงานสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 6 - 31 สิงหาคม 2561
 • กำหนดส่งผลงานรอบสุดท้าย ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
 • ประกาศผลและรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 14 กันยายน 2561 และมอบรางวัลภายในงาน NACC AWARD ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์หมายเลข 0 2282 8204
 • โทรศัพท์มือถือ 06 4962 5298 (เสฏฐนันท์)
 • อีเมล์ we@nacc.go.th
 • Facebook : เครือข่ายเฝ้าระวัง สำนักงาน ป.ป.ช.

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณเสฏฐนันท์ ช่อฟ้า

File attachments: 
หมดเขต: 
01 พ.ค. 2018 10:00 to 10 ก.ค. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.