^ Back to Top

ประกวดสปอตโฆษณา หัวข้อ "บุหรี่ ต้นทาง สู่ยาเสพติด"

ประกวดสปอตโฆษณา หัวข้อ "บุหรี่ ต้นทาง สู่ยาเสพติด"

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (TYI) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอตโฆษณา หัวข้อ "บุหรี่ ต้นทาง สู่ยาเสพติด" ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ

คุณสมบัติ

 1. ต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
 2. ต้องมีที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม
 3. สมัครเข้าร่วมทีมละไม่เกิน 10 คน โดยระบุรายละเอียดในใบสมัครครบถ้วน

รายละเอียดการประกวด

 1. สปอตโฆษณาความยาวระหว่าง 30 – 45 วินาที
 2. เนื้อหาต้องมีความเกี่ยวข้อง (Main Content) ดังนี้
  “แสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากบุหรี่ ซึ่งอาจนำไปสู่การติดยาเสพติด”
 3. มีสัญลักษณ์ (Logo) โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (TYI) ปรากฏตอนท้ายของสปอตโฆษณา
 4. ห้ามปรากฏตราสัญลักษณ์ (Logo) หรือเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์บุหรี่ทุกชนิด
 5. มีความคมชัดระดับ 1920 x 1080 Full HD หรือความคมชัดสำหรับการออกอากาศทางโทรทัศน์
 6. ส่งผลงานไฟล์ประเภท .mp4 บรรจุลงแผ่น DVD
 7. เป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยเผยแพร่หรือส่งเข้าร่วมการประกวดมาก่อน
 8. ออกอากาศได้ทั้งวิทยุ (เสียง) และโทรทัศน์ (ภาพและเสียง) อย่างเข้าใจง่าย

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2561
 • ส่งผลงานภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2561
 • ประกาศรายชื่อ 5 ทีมสุดท้าย ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ทางช่องทาง ดังต่อไปนี้
  • www.ynetbangkok.or.th
  • www.facebook.com/TYI.Thailand
 • ประกาศผลรางวัล วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รางวัลและทุนการศึกษา

 • ชิงโล่รางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และทุนการศึกษา
 • ผลงานที่ได้รับรางวัล จะได้รับการเผยแพร่ออกอากาศทางสื่อทุกประเภท

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/TYI.Thailand

หมดเขต: 
05 เม.ย. 2018 10:00 to 30 เม.ย. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.