^ Back to Top

ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง สานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ 3

ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง สานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ 3

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษา หรือเทียบเท่า ในเขตภูมิภาคตะวันตก สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง สานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 48,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มีสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตภูมิภาคตะวันตก
 2. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับอุดมศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี ที่มีสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตภูมิภาคตะวันตก
 3. ต้องไม่เป็นนักร้องสังกัดค่ายเพลงใดๆ

ประเภทการประกวด

 1. ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า)
 2. ประเภทอุดมศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับอุดมศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี)

การรับสมัคร

 1. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน และ Backing Track เพลงที่จะใช้ในการประกวดรอบคัดเลือก 1 เพลง มาที่
  นางสาวชยปภา ศรีสุทัศน์
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
  ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 (หากส่งไปรษณีย์ถือตามวันที่ไปรษณีย์ลงรับ)
 2. หลักฐานการสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษาจำนวน 1 ฉบับ
  • รูปถ่ายขนาด 1” หรือ 2” จำนวน 1 รูป
  • หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการหรือหัวหน้าสถานศึกษา
 3. ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งฯ รอบชิงชนะเลิศ ในเว็บไซต์ www.educ.su.ac.th ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

รางวัลการประกวด

 1. ประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  • รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 7,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท
  • รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลละ 2,000 บาท
 2. ประเภทระดับอนุปริญญาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับอุดมศึกษาไม่เกินระดับ
  • รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 7,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท
  • รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลละ 2,000 บาท

หมายเหตุ : สถานศึกษาที่ผู้ผ่านเข้าร่วมการประกวดรอบสุดท้าย จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 0-3425-5095
 • โทรสาร 0-3425-5796
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
48,000 Baht
หมดเขต: 
06 มี.ค. 2018 10:00 to 11 พ.ค. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.