^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษา ครั้งที่16 หัวข้อ "First Time : เพราะทุกคนมีครั้งแรก"

ประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษา ครั้งที่16 หัวข้อ "First Time : เพราะทุกคนมีครั้งแรก"

แขนงวิชาภาพยนตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษา ครั้งที่16 หัวข้อ "First Time : เพราะทุกคนมีครั้งแรก" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

เกณฑ์การประกวด

 • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 เรื่อง
 • ภาพยนตร์ต้องมีความยาวไม่เกิน 7 นาที รวม title และ endcredit แล้ว
 • ผู้สมัครทีมละไม่เกิน 7 คนและสมาชิกทุกคนต้องศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสถาบัน
 • ใน 1 ทีม ไม่จำกัดว่าต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเดียวกัน

การส่งผลงาน

 • เอกสารการสมัคร
  • ใบสมัคร (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทุกคนในทีม
  • สำเนาบัตรนักศึกษาของทุกคนในทีม
  • DVD ไฟล์ภาพยนตร์ (ไฟล์ .MP4) 1 แผ่น (ขนาด aspect ratio 16:10 อัตราส่วน จอภาพยนตร์)
  • DVD ไฟล์ภาพยนตร์ (ไฟล์ .MOV) 1 แผ่น
  • DVD ตัวอย่างภายนตร์ และไฟล์รูปโปสเตอร์ (.JPG และ .PNG) 1 แผ่น
  • โปสเตอร์ภาพยนตร์ ขนาด A3 2 แผ่น
 • ส่งผลงานได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์
  แขนงวิชาภาพยนตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  เลขที่1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  ในกรณีที่ส่งมาทางไปรษณีย์ ทางคณะผู้จัดจะยึดวันที่ตามที่ประทับตราไปรณีย์

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2561
 • ประกาศผลวันที่ 2 เมษายน 2561

รางวัลการประกวด

 • รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม โล่นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โล่ผู้สนับสนุนโครงการ พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โล่ผู้สนับสนุนโครงการ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย (2 รางวัล) โล่ผู้สนับสนุนโครงการ พร้อมเงินรางวัล รางวลัละ 5,000 บาท
 • รางวัลพิเศษ
  • นักแสดงนำยอดเยี่ยม รับของรางวัลจากผู้สนับสนุนโครงการ
  • ออกแบบโปสเตอร์ยอดเยี่ยม รับของรางวัลจากผู้สนับสนุนโครงการ
  • ภาพยนตร์ตัวอย่างยอดเยี่ยม รับของรางวัลจากผู้สนับสนุนโครงการ

เงื่อนไขอื่นๆ

 1. โปรดตรวจสอบไฟล์ผลงาน DVD หรือ Flash Drive ให้เรียบร้อยและถูกต้อง หากเกิดข้อผิดพลาดหรือไฟล์เสียหาย ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายนี้
 2. ผลงานที่ส่งประกวด จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน หากตรวจพบคณะผู้จัดขอตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดทันที
 3. ผลงานที่ส่งประกวด ทางคณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืน
 4. ผลงานที่ได้รับรางวัล จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทางแขนงวิชาภาพยนตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/TheSfest

ข่าประชาสัมพันธ์ : คุณศรัณย์ จันทรัคคะ

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
50,000 Baht
หมดเขต: 
08 ก.พ. 2018 10:00 to 12 มี.ค. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.