^ Back to Top

แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand Competition 2018

แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand Competition 2018

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand Competition 2018 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ และค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในโปรแกรม “Microsoft Office Specialist World Championship 2018” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถในทางที่ถูกต้อง และเห็นถึงความสำคัญในการมีพื้นฐานทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
  3. เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา มีกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถทางด้านไอทีภายใต้มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. จนถึงระดับอุดมศึกษาหรือ ปวส. ไม่จำกัดสาขา หรือชั้นปี โดยมีอายุระหว่าง 15-21 ปี บริบูรณ์ คือผู้ที่เกิดหลัง 1 มิถุนายน 2540 (ค.ศ. 1997)
  2. ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition ปี 2017 ไม่มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขันในโปรแกรมเดิม
  3. เยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office

ระยะเวลารับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านเว็บไซด์

ติดต่อสอบถาม
โทร 026826350 ต่อ 522-524

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณวราภรณ์ อ่อนนา

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
300,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
17 ม.ค. 2018 10:00 to 28 ก.พ. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.