^ Back to Top

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม”

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม” ชิงเงินเพื่อผลิตผลงานจริง พร้อม Workshop กับมืออาชีพ

กติกาผู้เข้าร่วมประกวด

 • เยาวชน หรือบุคคลทั่วไป อายุระหว่าง 15 -25 ปี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 • สมัครเข้าร่วมโครงการ ประเภททีม ทีมละ 3-5 คน สมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องอยู่สถาบันเดียวกัน หรือประเภทบุคคล (เดี่ยว)
 • ผู้สมัครจำเป็นต้องมีครู, อาจารย์ที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษาโครงการ อย่างน้อย 1 ท่าน
 • ผู้สมัครจะต้องส่งกด Like เพื่อรับข่าวสารโครงการในเพจสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม www.facebook.com/MediaAsSocialSchool  
 • ประเภทสื่อคลิปวิดีโอสั้น ความยาว 3-5 นาที  (รับสมัครเฉพาะประเภททีม 3-5 คนเท่านั้น)
 • ประเภทงานเขียนบทความพร้อมภาพประกอบในสื่อออนไลน์ ความยาวอย่างน้อย 3 หน้ากระดาษ A4 (รับสมัครทั้งประเภทบุคคลและทีม)  
 • ทุกประเภทสื่อจะต้องนำเสนอไอเดีย รูปแบบในการนำเสนอผลงาน ผ่าน YouTube ทีมละ 3-5 นาที แนบลิงค์พร้อมใบสมัคร
 • ประเด็นของเนื้อหาที่ต้องการสมัคร
  • ประเด็นรู้เท่าทันสื่อ
  • ประเด็นสิ่งแวดล้อม
  • ประเด็นสุขภาวะในชุมชน
  • ประเด็นความรุนแรง
  • ประเด็นกลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง (เด็กพิเศษ, คนพิการ, คนยากไร้, ผู้ถูกกระทำ, ผู้กระทำความผิด)
 • ผู้เข้าร่วมโครงการต้องตระหนักว่า มีทุนสนับสนุนการผลิตในวงเงินสนับสนุนต่อทีมไม่เกิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาท) ทั้งนี้การสนับสนุนจริงให้เป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการโครงการและ สสส.
 • เปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31  มกราคม 2561 (ปิดรับเวลา 17.00 น.)
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จากวิทยากรมืออาชีพ ตามประเภทสื่อที่สมัคร หากไม่เข้ารับการฝึกอบรมจะถือเป็นโมฆะ

เกณฑ์การคัดเลือก

 • ความคิดสร้างสรรค์ Creativity – ความสร้างสรรค์ ความสดใหม่ ความแปลกใหม่ของผลงาน
 • การสื่อสาร Communication –ความสามารถในการสื่อสารความคิด ตอบโจทย์ประเด็น และสร้างการโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายกระทำตามจุดประสงค์ของการรณรงค์ผ่านผลงานได้อย่างชัดเจน
 • แนวคิดหรือคอนเซ็ปต์ Concept – ความตรงประเด็นระหว่างเนื้อหาใจความกับหัวข้อการประกวด
 • สุนทรียะ Aesthetic – ความสวยงาม ความสมบูรณ์ ความกลมกลืนกันของงาน
 • การตัดสินคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผลงานที่ผลิต จะถูกนำเสนอผ่านทาง Facebook page สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม www.facebook.com/MediaAsSocialSchool  และ YouTube Channel MediaasSocial School

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02-298-0988 ต่อ 103
 • www.facebook.com/MediaAsSocialSchool

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณปาริชาติ  แก้วเขียว / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

File attachments: 
หมดเขต: 
09 ม.ค. 2018 10:00 to 31 ม.ค. 2018 17:00

Members Online

There are currently 0 users online.