^ Back to Top

ประกวดวิดีโอสั้น Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 7 หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา" กับการป้องกันปัญหา ยาเสพติดในหมู่เยาวชน

ประกวดวิดีโอสั้น Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 7 หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา" กับการป้องกันปัญหา ยาเสพติดในหมู่เยาวชน

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวิดีโอสั้น Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 7 หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา" กับการป้องกันปัญหา ยาเสพติดในหมู่เยาวชน ชิงทุนการศึกษา พร้อมดูงานต่างประเทศ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนในการระดมความคิดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โดยดำเนินงานตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ของไทย และข้อเสนอแนะการดำเนินการของสหประชาชาติ
๒. เพื่อส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นระหว่างเยาวชนในเรื่องของยาเสพติดและเปิดโอกาสให้เยาวชนมีพื้นที่ ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
๓. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและมีความกระตือรือร้น ที่จะมีส่วนร่วมด้วยจิตสำนึกเพื่อสังคม
๔. เพื่อส่งเสริมบทบาทของเยาวชนไทยในเวทีระหว่างประเทศ
๕. เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดผ่านเยาวชนไปสู่กลุ่มเพื่อน ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนของตน

คุณสมบัติของเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ
๑. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
๒. เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ๑ – ๓ หรือ เยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๑๘ ปี (เกิดระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๓ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖) จำนวนกลุ่มละ ๓ คน และที่ปรึกษากลุ่ม จำนวน ๑ คน โดยเยาวชนและที่ปรึกษาแต่ละกลุ่มห้ามซ้ำกัน และที่ปรึกษากลุ่มต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเยาวชนได้ทุกกิจกรรมและสามารถดูแลเยาวชนในกลุ่มได้เป็นอย่างดี หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จะต้องมีเอกสารรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรระบุเหตุที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ และส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
๓. เยาวชนมีทักษะภาษาอังกฤษและสามารถนาเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษได้
๔. สงวนสิทธิ์สาหรับเยาวชนที่เคยได้รับรางวัลจากโครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้

ประเภทผลงานที่เข้าร่วมการประกวด
๑. การคัดเลือกรอบที่ ๑

 • จัดทำคลิปวีดิทัศน์ ความยาว ๓ นาที และสรุป ๑ นาที ในภาษาไทย หรือภาษาท้องถิ่น หากเป็นภาษาท้องถิ่นจะต้องจัดทำคำบรรยายภาษาไทยกลางกำกับด้วย (Subtitle) ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา” กับการป้องกันปัญหา ยาเสพติดในหมู่เยาวชน โดยขอให้จัดทำคลิปวีดิทัศน์ที่นาเสนอการอธิบาย สร้างความเข้าใจ หรือให้ความรู้ว่า ในฐานะเยาวชนควรนาหลักการจากศาสตร์พระราชามาปรับใช้อย่างไรในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยควรเป็นแนวทางที่สามารถนามาใช้ในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคมได้ โดยจัดทำเป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่าย พร้อมสอดแทรกข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
 • ไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนาเสนอและวิธีการถ่ายทำ สามารถใช้ได้ทั ง AVI, MPEG, MP4, MPG, WMV หรือ MOV โดยมีขนาดไฟล์ขั้นต่ำ ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล (Pixel) x ๒๕ เฟรม (High Definition)
 • สามารถตั้งชื่อเรื่องในคลิปวีดิทัศน์ได้ตามความเหมาะสม และต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด

๒. การคัดเลือกรอบที่ ๒ (รอบตัดสิน)
กลุ่มเยาวชนนาเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษต่อคณะกรรมการโครงการฯ

ขั้นตอนการประกวด

 • ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครกลุ่มเยาวชนที่พร้อมส่งผลงานเข้าประกวด ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 • การคัดเลือกรอบที่ ๑ เพื่อคัดเลือกกลุ่มเยาวชนให้เหลือ ๕ กลุ่ม ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑
 • การคัดเลือกรอบที่ ๒ (รอบตัดสิน) ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
 • การศึกษาดูงานต่างประเทศ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

การสมัครและส่งผลงาน

 • เปิดรับสมัครกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.facebook.com/ThaiYouth และส่งใบสมัครทางกล่องข้อความ Facebook (www.facebook.com/ThaiYouth) หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงการฯ ytinthailand@gmail.com
 • หลังจากนั้น กลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดต้องส่งเอกสารทั งหมดข้างต้นทางไปรษณีย์ไปที่
  กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
  ๔๔๓ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
  (วงเล็บมุมซอง “ประกวดคลิปวีดิทัศน์”)
  ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยนับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ หรือยื่นผลงานด้วยตนเองที่กระทรวงการต่างประเทศ ตามที่อยู่ข้างต้น

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ คือ การศึกษาดูงานด้านยาเสพติดในต่างประเทศ และเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ คือ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ คือ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัลชมเชย ๒ รางวัล รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท
 • รางวัล Popular vote คือ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ

 • กลุ่มเยาวชนและที่ปรึกษากลุ่มที่เข้าร่วมโครงการต้องสามารถเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศได้ ในกรณีที่ได้รับรางวัล หากไม่สามารถเดินทางได้ ให้ถือว่าสละสิทธิ์ (เฉพาะตัวบุคคล) ไม่อนุญาตให้ส่งผู้แทน
 • กรมองค์การระหว่างประเทศจะขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของ กลุ่มเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและที่ปรึกษากลุ่มต่อไป ภายหลังการตัดสินแล้ว

ติดต่อสอบถาม

 • อีเมล์: ytinthailand@gmail.com
 • www.facebook.com/ThaiYouth
หมดเขต: 
01 ธ.ค. 2017 10:00 to 28 ก.พ. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.