^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ "THAIHEALTH INNO Awards"

ประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ "THAIHEALTH INNO Awards"

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ "THAIHEALTH INNO Awards" หัวข้อ "นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. สร้างโอกาสให้กับเยาวชนนักคิด นักวิจัย นักประดิษฐ์ นวัตกร ได้สร้างสรรค์โครงงาน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่สามารถต่อยอดและสามารถนําไปพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จริง 
 2. บ่มเพาะทักษะความรู้ ความสามารถของเยาวชนด้านการวิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น และสร้างสรรค์นวัตกรรม และเพิ่มความเข้าใจในการต่อยอดผลงานให้สามารถเกิดขึ้นได้จริง รวมถึงบ่มเพาะแนวคิดเพื่อสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ที่ใส่ใจด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

คุณสมบัติของทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ประกอบด้วยสมาชิกไม่เกิน 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน
 2. สมาชิกในทีมทุกคนต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า) ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษานั้นๆ ณ วันที่ทำการสมัคร
 3. อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำของสถาบันการศึกษานั้นๆ
 4. ไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกและอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินที่ผ่านการพิจารณา และได้รับอนุญาตจาก สสส. เท่านั้น

โจทย์หลัก
นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพตอบโจทย์ความต้องการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน (เชิงพื้นที่) และ/หรือเชิงสังคม (เชิงประเด็น) และสามารถขยายผลในวงกว้าง โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

 • ระดับมัธยมศึกษา (ม. 1 - 6) 
 • ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า)

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง แนวคิด หรือ สิ่งประดิษฐ์ ที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกิดเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ ในด้านกาย ใจ สังคม และปัญญา และช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ หรือส่งเสริมให้คนให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด

 • ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 - 6)
  • รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท โล่และเกียรติบัตร และนำเสนอผลงานทางรายการโทรทัศน์
  • รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 รางวัล 30,000 บาท โล่และเกียรติบัตร 
  • รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 รางวัล 20,000 บาท โล่และเกียรติบัตร 
 • ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า)
  • รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท โล่และเกียรติบัตร และนำเสนอผลงานทางรายการโทรทัศน์
  • รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 รางวัล 30,000 บาท โล่และเกียรติบัตร 
  • รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 รางวัล 20,000 บาท โล่และเกียรติบัตร

หมายเหตุ : ทุกทีมที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าเวิร์กช็อปตามเงื่อนไขจะได้รับประกาศนียบัตรจาก สสส.

แบบฟอร์มประกอบด้วย

 1. แบบฟอร์ม ThaiHealth Inno 001 แบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
 2. แบบฟอร์ม ThaiHealth Inno 002 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ รายละเอียดดังนี้
  • ชื่อโครงงาน
  • อธิบายสถานการณ์สุขภาพที่ต้องการแก้ไข หรือเป็นปัญหา
  • ทำไมถึงสนใจที่จะแก้ปัญหานี้
  • ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมนี้
  • อธิบายแนวคิดนวัตกรรม 
  • อธิบายกระบวนการ/ วิธีการทำงาน
  • ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาและการใช้ประโยชน์ 
  • ผลการทดลอง/ทดสอบ เบื้องต้น (ถ้ามี)
  • ภาพร่างสิ่งประดิษฐ์
  • ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
    ทั้งนี้ สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4
 3. แบบฟอร์ม ThaihHealth Inno 003 เอกสารรับรองและอนุญาตให้เข้าร่วมตลอดโครงการจากผู้อำนวยการสถาบัน

การส่งผลงาน

 • ส่งแบบฟอร์มทั้ง 3 ฉบับที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและเอกสารข้อเสนอโครงการเพิ่มเติม (ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกในทีมและอาจารย์ที่ปรึกษา ลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง โดยกำหนดให้เอกสารแนบทั้งหมดเป็นไฟล์สกุล .pdf มาที่ E-mail : inno@thaihealth.or.th
 • ระยะเวลาส่งข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2560

ติดต่อสอบถาม
E-mail : inno@thaihealth.or.th

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
200,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
07 ธ.ค. 2017 10:00 to 28 ธ.ค. 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.