^ Back to Top

ประกวดการออกแบบเครื่องประดับ KP Jewelry Center Award ครั้งที่ ๑ หัวข้อ "Asian Resonation"

ประกวดการออกแบบเครื่องประดับ KP Jewelry Center Award ครั้งที่ ๑ หัวข้อ "Asian Resonation"

KP Jewelry Center ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบเครื่องประดับ KP Jewelry Center Award ครั้งที่ ๑ หัวข้อ "Asian Resonation" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๒๓,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หลักการและหัวข้อ
เนื่องด้วย KP Jewelry Center เป็นศูนย์แสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ และของฝากที่เป็นสินค้า พื้นเมือง และปัจจุบันจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานด้านอัญมณี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามมาตรา 19 พระราชบัญญติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นการเรียนรู้กระบวนการผลิตอัญมณีตั้งแต่เริ่ม ต้นจนการจัดจำหน่าย (manufacturing - marketing) เรียกว่ามีตั้งแต่ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ ในที่แห่งเดียว ที่มีการเปิดสอนการเจียระไนอัญมณี ไปจนถึงการออกแบบเครื่องประดับผู้ประกอบการก็เรียนรู้จากการอบรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และร่วมงานวิจัยการออกแบบอัญมณีหลายโครงการ อาทิเช่น โครงการ วิจัย “การเพิ่มมูลค่าพลอยตกเกรดด้วยกระบวนการทางด้านการออกแบบสำหรับเครื่องประดับ” / โครงการวิจัย การพัฒนาภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติจากพันธ์พืชในท้องถิ่นสู่เครื่องประดับ / โครงการวิจัยการพัฒนา เครื่องประดับจากเซรามิกเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด ตลอดจนมีการเพิ่มศักยภาพการออกแบบสู่สากลกับ สสว. (มีผลงานของร้านเพชรพลอยจิวเวลรี่ ซึ่งได้อันดับที่ ๒ จากทั่วประเทศไทย) มีองค์กรอำนวยความสะดวก ในการส่งสินค้าสู่ต่างประเทศ ( Ferrari ) โดยปัจจุบันมีนักท่องเที่ยว และผู้ค้าอัญมณีต่างประเทศมาที่ KP Jewelry Center เป็นจำนวนมาก KP Jewelry Center จึงพัฒนาและส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่สนใจวิชาออกแบบเครื่องประดับอัญมณี สร้างความตื่นตัวให้ก้าวไปสู่เวทีที่ท้าทายความสามารถสำหรับแสดง ศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงาน และยังมีความท้าทายในเรื่อง DIY Jewelry ในศูนย์แสดงสินค้า KP Jewelry Center อีกด้วย เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้แสดงความเป็นตัวตนได้อย่างน่าท้าทาย

และได้กำหนดแนวคิดในหัวข้อ Asian Resonation - การหวนรำลึกถึงอดีตความเป็นวัฒนธรรมของ ชนชาติอาเซียน อาทิ ไทย กัมพูชา จีน ลาว เวียดนาม ฯลฯ การผสมผสานของชาติพันธุ์จนไม่อาจแยก เชื้อชาติได้ ให้นักออกแบบได้แสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่ ในการสื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมบนเครื่อง ประดับอัญมณี

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนับสนุน และเปิดโอกาสให้นิสิต / นักศึกษา/ บุคคลทั่วไป มีเวทีในการส่งผลงานประกวดการออกแบบ กับผู้ซื้อโดยตรง
๒. เพื่อกระตุ้นให้นิสิต / นักศึกษา/ บุคคลทั่วไป ให้มีอิสระทางด้านความคิด กล้านำเสนอแนวคิดที่แตกต่าง
๓. เพื่อเป็นการสนับสนุนกระบวนการผลิตอัญมณีตั้งแต่เริ่มต้นจนการจัดจำหน่าย
๔. เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ว่า KP Jewelry Center เป็นผู้นำทางด้านการออกแบบ และ DIY Jewelry

คุณสมบัติของผู้สมัคร
การประกวดออกแบบเครื่องประดับครั้งนี้ เปิดรับสมัคร นิสิต / นักศึกษา/ บุคคลทั่วไป ผู้มีใจรักในการออกแบบ เครื่องประดับที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถวาดภาพ และลงสีเครื่องประดับได้จากหัวข้อที่กำหนด

หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด
๑. นักออกแบบต้องส่งผลงานแบบวาดเครื่องประดับเป็นเซต มี ๓ ชิ้น โดยเลือกจาก สร้อยคอ /ต่างหู/ กำไล/ เข็มกลัด /แหวน ลงในกระดาษ A3
๒. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบที่เป็นภาพวาดสีสวยงาม หรือ ภาพที่เขียนจากโปรแกรม คอมพิวเตอร์ โดยผลงานที่เข้าประกวดประกอบด้วย

 • ติดภาพผลงานขนาด A3 บนกระดาษแข็งสีดำ เว้นขอบด้านละ ๒ นิ้ว
 • ใส่ชื่อผลงาน พร้อมทั้งบรรยายแนวความคิดสั้น ๆ ลงบนกระดาษขนาด 2 x 4 นิ้ว และแปะลงมุม ขวาของกระดาษสีดำ โดยห้ามใส่ชื่อ-นามสกุล และประวัติของผู้เข้าประกวดลงบนด้านหน้าของผลงาน ให้แปะ ไว้ด้านหลัง
 • กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนลงในใบสมัคร และแปะที่ด้านหลังของผลงาน พร้อมทั้งส่งสำเนา ใบสมัครอีก ๑ แผ่นสำหรับเจ้าหน้าที่เก็บเป็นหลักฐาน
 • สามารถเริ่มส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - ได้ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจะมีการตัดสินพร้อม ประกาศผลในวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะมอบรางวัลชนะเลิศในวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ. KP Jewelry Center
 • สำหรับนักออกแบบที่ต้องการส่งผลงานลงประกวดรางวัล “Like Post” ให้ถ่ายรูปผลงานด้วยตัวเองและส่งมาที่ email : kpjewelrycenter_chan@hotmail.com พร้อมแจ้งชื่อผู้ส่ง คำอธิบายภาพ และเบอร์ติดต่อ ให้ส่งตั้งแต่วันนี้ได้ และสิ้นสุด ภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. โดยจะนับจำนวน Like Post สิ้นสุด เวลา ๑๒.๐๐ น. เท่านั้น และจะมอบรางวัลภายหลัง

๓. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นต้องเป็นผลงานใหม่ ไม่ลอกเลียนมา ไม่เคยผลิตไว้จำหน่ายและ ต้องไม่เคย ผ่านการประกวด หรือชนะการประกวดใด ๆ มาก่อน
๔. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดสามารถประกอบด้วยอัญมณีชนิดใดก็ได้ หรืออาจนำวัสดุใหม่ๆ อาทิ เช่น ไม้ / พลาสติก/ ผ้า /เรซื่น / ดินฟิโม่ ฯลฯ และเทคนิคการเย็บปักถักร้อย /งาน Macrame เข้ามาใช้ในผลงาน ซึ่งต้อง สามารถวิเคราะห์แล้วว่าผลิตได้จริง และสามารถจำหน่ายได้จริงในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
๕. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานได้คนละ ๑ ผลงาน / สำหรับผู้ส่ง Like Post ให้ส่งได้ ๑ ยูสเซ่อร์ (user) ต่อ ๑ ภาพ
๖. ส่งผลงานประกวด KP Jewelry Center Award ได้ที่

KP Jewelry Center, KP Grand Hotel
๓๕/๒๐๒ หมู่ ๗ ถนนตรีรัตน์ ตำบลจันทนิมิต
อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี ๒๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๙ - ๓๒๓๒๐๑-๐๔

หมายเหตุ

 • หมดเขตรับผลงานแบบวาดภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 • หมดเขตรับผลงาน “Like Post” วันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๒:๐๐

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสดมูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินสดมูลค่า ๕,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินสดมูลค่า ๓,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัล “ Like Post “ เงินสดมูลค่า ๕.๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมายเหตุ

 • ประกาศผลการตัดสินแบบวาดวันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ประกาศผลการตัดสิน “ Like Post” วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น.
 • เจ้าของผลงานตกลงให้สิทธิ์แบบวาดที่ได้รับรางวัลกับ KP Jewelry Center ได้จัดเผยแพร่สู่สาธารณะชน และ ให้เป็นลิขสิทธิ์ของ KP Jewelry Center
 • ผลงานที่ไม่ได้รับคัดเลือก สามารถมารับคืนได้ที่ KP Jewelry Center ๓๕/๒๐๒ หมู่ ๗ ถนนตรีรัตน์ ตำบล จันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๙ - ๓๒๓๒๐๑-๐๔ ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มิฉะนั้น KP Jewelry Center ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนผลงานทั้งหมด
 • เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัล จะต้องออกค่าใช้จ่ายในการมารับรางวัลด้วยตนเอง อาทิเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน/ ค่าที่

ติดต่อสอบถาม

 • KP Jewelry Center, KP Grand Hotel
  ๓๕/๒๐๒ หมู่ ๗ ถนนตรีรัตน์ ตำบลจันทนิมิต
  อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี ๒๒๐๐๐
 • โทรศัพท์ ๐๓๙ - ๓๒๓๒๐๑-๐๔

ข่าวประชาสัมพันธ์ : KP Jewelry Center

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
23,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
07 ธ.ค. 2017 10:00 to 24 ธ.ค. 2017 12:00

Members Online

There are currently 0 users online.