^ Back to Top

ประกวดโครงการ "Wake up Me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์"

ประกวดโครงการ "Wake up Me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์"

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมป์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ขอเชิญนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ "Wake up Me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมโอกาสในการไปทัศนศึกษาที่ทวีปยุโรป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมเรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กให้เกิดประโยชน์ในการศึกษา การพัฒนาตนเองและสังคม
 2. เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียน และการแสดงออกทางความคิดเห็นที่สุภาพ ส่งเสริมกาลังใจในการทำความดี ทากิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม
 3. เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก
 4. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการทำงาน สอดคล้องกับนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ด้านทักษะแห่งโลกยุคใหม่

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

 1. ผู้สมัครเป็นนักเรียนกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป หรือเป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีสังกัดโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สามารถรวมสมาชิกจากต่างสถาบันได้
 2. การสมัคร สมัครเป็นทีม ทีมละ 5 คน สำหรับระดับมัธยมปลายให้มีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง และเป็นผู้ส่งใบสมัครสำหรับระดับมหาวิทยาลัยไม่ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา
 3. แต่ละทีมสามารถเสนอแผนงานได้เพียง 1 แผน
 4. สถาบันการศึกษาสามารถสนับสนุนส่งทีมเข้าร่วมประกวดได้ไม่จากัดจำนวน
 5. แผนงานจะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้เข้าแข่งขันสร้างสรรค์ด้วยตัวเองมิได้ทาซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ
 6. ผู้สมัครกรอกรายละเอียดในการสมัคร ผ่านเวป www.vstarproject.com

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับสมัครและรับผลงาน ระหว่างวันที่ 2 ต.ค. -  23 พ.ย. 2560

ติดต่อสอบถาม

 • ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ (โครงการ Wake up Me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์
  23/2 หมู่ 7 ต.คลองสาม
  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 083-540-6441 ,083,083,083 -540 -6442
 • E-mail: CMPYClub@gmail.com
 • www.facebook.com/Vstarproject

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณเสาวภาคย์

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
150,000 Baht
หมดเขต: 
01 พ.ย. 2017 10:00 to 23 พ.ย. 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.