^ Back to Top

ประกวดเรียงความ เรื่อง “ถ้าฉันเป็น กกพ. ฉันจะ...”

ประกวดเรียงความ เรื่อง “ถ้าฉันเป็น กกพ. ฉันจะ...”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ขอเชิญนัเกเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ เรื่อง “ถ้าฉันเป็น กกพ. ฉันจะ...” ชิงของรางวัล

คุณสมบัติของผู้ประกวด
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั้ง 42 เขต
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั้ง 42 เขต

รายละเอียดการประกวด
1. หัวข้อในการประกวดเรียงความ “หากวันนี้ ฉันเป็น กกพ. ฉันจะ...”
2. ประกวดประเภทเดี่ยว คือ 1 คน 1 เรียงความ
3. ส่งผลงานเรียงความ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ลักษณะผลงานที่ส่งเข้าประกวด
1. จะต้องเป็นเรียงความที่มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กำหนดให้โดยต้องมีความสมบูรณ์ของเนื้อหาต่อเนื่องสัมพันธ์กัน กระชับ เข้าใจง่าย มีความคิดริเริ่ม หลักการและวิธีการ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดผลได้ มีการใช้ภาษาถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
2. ต้องมีองค์ประกอบของการเขียนเรียงความครบถ้วน คือ ชื่อเรื่อง คำนำ เนื้อเรื่อง สรุป โดย คำนำ เขียนได้ใจความชัดเจน โน้มน้าวสร้างแรงจูงใจหรือความสนใจให้แก่ผู้อ่าน โยงเข้าหาเนื้อเรื่องได้อย่างสอดคล้อง สละสลวย เนื้อเรื่องสัมพันธ์สอดคล้องกับชื่อเรื่อง มีการสรุปใจความสำคัญ ในตอนจบที่สัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง สอดแทรกแนวคิดหรือการปฏิบัติได้อย่าง น่าสนใจ
3. ต้องเป็นผลงานที่ผู้เข้าประกวดเขียนเอง โดยไม่คัดลอก ดัดแปลง หรือแปลงจากผลงานของผู้อื่น และต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในสื่อใด ๆ มาก่อน
4. เรียงความพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ตัวอักษร TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16 จำนวนไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 และต้องไม่ต่ำกว่า 1 หน้ากระดาษ A4
5. ผู้เข้าประกวด 1 คน สามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้เพียง 1 เรียงความ
6. นักเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้หลายท่าน และคณะอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนหลายคนได้
7. หากเรียงความที่ส่งเข้าประกวดไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้น คณะกรรมการตัดสินการประกวด ฯ อาจพิจารณางดเว้นรางวัลหนึ่งรางวัลใดก็ได้

การส่งผลงานเรียงความ
1. วันสุดท้ายของการส่งผลงานเรียงความ : วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
2. ส่งเรียงความทางไปรษณีย์ได้ที่ ตู้ ปณ. 138 ปณศ.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลักโดยวันที่ดังกล่าว ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับผลงาน)

รางวัลการประกวด จำนวน 2 รุ่น (มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย) รุ่นละ 5 รางวัล (รวมเป็น 10 รางวัล)
1. สำหรับผู้ชนะ 10 รางวัล เป็น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก รางวัลละ 1 เครื่อง (หรือทุนการศึกษาในวงเงิน ที่เทียบเท่า)
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้พลังงานในห้องสมุดของโรงเรียนอีก 10 รางวัล (สำหรับโรงเรียนที่นักเรียนชนะการประกวด)
3. การจัดพิธีการมอบรางวัลสำหรับผู้ได้รับรางวัล ณ สำนักงานกกพ. ส่วนกลาง อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 กรุงเทพมหานคร (สำนักงาน กกพ. ยินดีที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางมาร่วมพิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและคุณครูที่ปรึกษาที่ในฐานะตัวแทนของโรงเรียน)

ประกาศผลการเรียงความ
ประกาศผลการประกวดเรียงความ ที่เว็บไซต์สำนักงาน กกพ. www.erc.or.th และสำนักงาน กกพ.ประจำเขตทั่วประเทศ สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน 2560

ติดต่อสอบถาม
02-936-4944 , 080-682-7514

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณภรณ์พัชร์ เนาวรัตน์ธนากร

หมดเขต: 
01 ก.ย. 2017 10:00 to 30 ก.ย. 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.