^ Back to Top

ประกวดเรียง หัวข้อ "เปลี่ยน : CHANGE" cancer

ประกวดเรียง หัวข้อ "เปลี่ยน : CHANGE" cancer

ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง ขอเชิญผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัว ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียง หัวข้อ "เปลี่ยน : CHANGE" cancer ชิงรางวัลมูลค่ารวม 300,000 บาท

กติกาการเข้าประกวด

 • ผู้ส่งเรียงความเข้าประกวดเป็นผู้ป่วยมะเร็งหรือครอบครัว ไม่จำกัดอายุ โดยส่งได้ท่านละ 1 เรื่อง
 • เขียนเป็นเรียงความร้อยแก้วความยาวอย่างน้อย 1 หน้าแต่ไม่เกิน 2 หน้า กระดาษ A4 เขียนด้วยมือหรือพิมพ์ (ในกรณีพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ให้ใช้ตัวอักษร Cordia New หรือ Angsana New ขนาดตัวอักษร 16)
 • ตั้งชื่อเรียงความโดยต้องมีคำว่า “เปลี่ยน” ในชื่อ
 • เนื้อหาต้องสื่อถึง “การเปลี่ยน” เมื่อประสบกับโรคมะเร็ง
 • ท้ายเรียงความเขียนชื่อ-สกุล(ผู้เขียน) ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์หรือ Line ID ที่ชัดเจน เพื่อใช้ในการประสานงาน

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2560

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • เรียงความทุกเรื่องที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่จะใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ต่อสังคมตามที่เห็นสมควร
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ

เกณฑ์การตัดสิน
1. สามารถสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลง เมื่อประสบกับโรคมะเร็ง
2. สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการต่อสู้มะเร็ง
3. รูปแบบการนำเสนอเรื่องราวมีความน่าสนใจ
4. การใช้ภาษาที่ดี เช่น กระชับได้ใจความ หรือ ใช้ภาษาเหมาะสม เป็นต้น

ช่องทางการส่งเรียงความ

 • ส่งผลงานมาทาง Inbox Facebook : ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 • ทางอีเมล์ที่ thaianticancer@gmail.com
 • ส่งทางไปรษณีย์ที่
  ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง
  เลขที่ 213/5 อาคารอโศกทาวเวอร์ ชั้น 6
  ถ.สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ
  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 • ทางเว็บไซต์ www.siamca.com/?name=activitysiamca

ติดต่อสอบถาม
ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง โทรศัพท์ 02-664-0079

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณศศิธร เดชารัตน์

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
300,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
11 ก.ค. 2017 10:00 to 31 ส.ค. 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.