^ Back to Top

ประกวดวาดภาพเยาวชน HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒ หัวข้อ “พลังความดี เพื่อพ่อ”

ประกวดวาดภาพเยาวชน HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒ หัวข้อ “พลังความดี เพื่อพ่อ”

กลุ่มบริษัทนานมี ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพเยาวชน HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ในหัวข้อ “พลังความดี เพื่อพ่อ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เยาวชนได้มีเวทีในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการถ่ายทอดผลงานศิลปะเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในแง่มุมต่างๆ ให้กับคนไทยได้รับรู้
๒. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๓. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่สนใจด้านศิลปะได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะฝีมือ และมีโอกาสที่จะเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนได้ร่วมชื่นชม
๔. เพื่อผลักดันให้ผู้ที่มีความสามารถด้านศิลปะสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการช่วยส่งเสริมวงการศิลปะของไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น

กลุ่มผู้ส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม

 • กลุ่มที่ ๑ ระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น (อนุบาล ๑ - ประถมศึกษาปีที่ ๓)
 • กลุ่มที่ ๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ประถมศึกษาปีที่ ๖)
 • กลุ่มที่ ๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓)

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
๑. ภาพผลงานของผู้เข้าประกวดต้องเป็นผลงานใหม่ที่ทำด้วยฝีมือและความคิดของผู้เข้าประกวดเองไม่ได้ลอกเลียนหรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น และผลงานนั้นต้องไม่เคยนำออกแสดง ประกวด ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน
๒. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่จำกัดประเภทสีที่ใช้ สามารถแต่งเติมโดยใช้เทคนิคการวาดภาพอื่นๆมาใช้ประกอบได้ตามความคิดสร้างสรรค์ โดยสีที่ใช้ต้องเป็น สีตราม้า และ/หรือ สีศิลปากรประดิษฐ์ ผู้ส่งผลงานต้องติดโลโก้ผลิตภัณฑ์สีตราม้า ในใบสมัครส่งมาพร้อมกับผลงานทุกชิ้น
๓. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ท่านละไม่เกิน ๓ ชิ้น ลงบนกระดาษ ๑๐๐ ปอนด์ขนาด ๓๐x๒๒ นิ้ว หรือเฟรมขนาด ๖๐x๘๐ เซนติเมตร สำหรับผู้ที่ส่งผลงานและได้รับรางวัลมากกว่า ๑ ชิ้นผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
๔. ผู้เข้าประกวดต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนและชัดเจน ซึ่งสามารถสำเนาแบบฟอร์มใบสมัครหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.nanmee.com และส่งผลงานด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

การพิจารณาตัดสินผลงาน
๑.เนื้อหาพิจารณาจากการแสดงออกถึงเรื่องราวและแนวความคิดของผู้เข้าร่วมประกวดความสอดคล้องของเนื้อหา รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ในการนำเสนอ
๒. รูปแบบของผลงาน พิจารณาจากการใช้สี องค์ประกอบศิลป์ ความกลมกลืน ความเรียบร้อย และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน
๓. ความคิด อารมณ์และความรู้สึก พิจารณาจากอารมณ์และความรู้สึกร่วมที่ได้รับเมื่อได้ชื่นชมผลงาน
หมายเหตุ
คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรืองดรางวัลใดๆ ก็ตาม ตามที่เห็นสมควรแก่คุณค่าของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ทั้งนี้คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้

รางวัลเกียรติคุณ

 • ผู้เข้าประกวดและโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจะได้รับประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ
 • สำหรับโรงเรียนที่มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากที่สุดของแต่ละกลุ่มภาค คือ กลุ่มภาคเหนือ กลุ่มภาคกลาง กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มภาคใต้ จะได้รับรางวัลจากกลุ่มบริษัทนานมี มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
 • ผู้ชนะการประกวดของแต่ละกลุ่มจะได้รับรางวัลเกียรติคุณ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
  • กลุ่มที่ ๑ ระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น (อ.๑ - อ.๓ และ ป.๑ - ป.๓)
   • รางวัลยอดเยี่ยม ๑ รางวัล 
    • ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    • ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม
    • ทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท
    • ผลิตภัณฑ์สี เครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๓,๕๐๐ บาท
   • รางวัลดีเด่น ๗ รางวัล
    • ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น
    • ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท
    • ผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๒,๕๐๐ บาท
   • รางวัลพิเศษ ๑๕ รางวัล
    • ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ
    • ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท ผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๑,๕๐๐ บาท
   • รางวัลส่งเสริมจินตนาการ ๕๐ รางวัล
    • ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลส่งเสริมจินตนาการ
    • ผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียน ตราม้า
  • กลุ่มที่ ๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔ - ป.๖)
   • รางวัลยอดเยี่ยม ๑ รางวัล
    • ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    • ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม
    • ทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท
    • ผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๓,๕๐๐ บาท
   • รางวัลดีเด่น ๕ รางวัล
    • ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น
    • ทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท
    • ผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๒,๕๐๐ บาท
   • รางวัลพิเศษ ๑๐ รางวัล
    • ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ
    • ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท
    • ผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๑,๕๐๐ บาท
   • รางวัลส่งเสริมจินตนาการ ๕๐ รางวัล
    • ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลส่งเสริมจินตนาการ
    • ผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียน ตราม้า
  • กลุ่มที่ ๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)
   • รางวัลยอดเยี่ยม ๑ รางวัล
    • ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    • ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม
    • ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท
    • ผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๓,๕๐๐ บาท
   • รางวัลดีเด่น ๓ รางวัล
    • ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น
    • ทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท
    • ผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๒,๕๐๐ บาท
   • รางวัลพิเศษ ๕ รางวัล
    • ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ
    • ทุนการศึกษา ๖,๐๐๐ บาท
    • ผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียน ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๑,๕๐๐ บาท
   • รางวัลส่งเสริมจินตนาการ ๕๐ รางวัล
    • ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลส่งเสริมจินตนาการ
    • ผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียน ตราม้า

หมายเหตุ
ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ๕% ของมูลค่ารางวัล เพื่อนำส่งให้กรมสรรพากรตาม ประมวลกฎหมายรัษฎากร

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

 • ระยะเวลาส่งผลงาน ๑ มิถุนายน - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
  • สถานที่ส่งผลงาน
   บริษัท นานมี จำกัด ๑๔๖ ถนนสาทรเหนือ
   แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
   โทร. ๐๒-๖๔๘-๘๐๐๐ ติดต่อฝ่ายการตลาด
   E-mail: horse@nanmee.com
 • การตัดสิน วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 • การประกาศผล วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดูผลการประกวดจาก www.nanmee.com
 • พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 • ระยะเวลาจัดนิทรรศการ ๑ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
  • สถานที่จัดนิทรรศการ นานมีแกลเลอรี่ ชั้น ๓ บริษัท นานมี จำกัด

ติดต่อสอบถาม

 • โทร ๐๒-๖๔๘- ๘๐๐๐ ติดต่อฝ่ายการตลาด
 • E-mail : horse@nanmee.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณธัญชนก วรรณญาติ / NAN MEE Co., Ltd.

หมดเขต: 
19 มิ.ย. 2017 10:00 to 25 ต.ค. 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.