^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น "Thailand Short Film Competition 2017" หัวข้อ "การท่องเที่ยวเชื่อมโยงโครงการพระราชดำริ"

ประกวดหนังสั้น "Thailand Short Film Competition 2017" หัวข้อ "การท่องเที่ยวเชื่อมโยงโครงการพระราชดำริ"

กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "Thailand Short Film Competition 2017" หัวข้อ "การท่องเที่ยวเชื่อมโยงโครงการพระราชดำริ" ชิงเงินรางวัลวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโอกาสเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้มีอายุไม่เกิน 27 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
2. ต้องเป็นนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในประเทศไทยสาขาภาพยนตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องไม่เคยผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นในประเทศไทยภายใต้โครงการเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยครั้งที่ 1 มาก่อน

หลักเกณฑ์ทั่วไป
1. ทีมผู้เข้าแข่งขัน ต้องประกอบด้วยผู้เข้าแข่งขันจำนวน 2 คน ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนด
2. คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกจากผู้สมัครทั้งหมดในรอบแรก โดยคัดเลือกให้เหลือ 30 ทีม โดย 30 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะต้องเตรียมข้อมูลและแผนการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นมานำเสนอคณะกรรมการฯ ทีมละไม่เกิน 7 นาที ในวันที่เข้ารับการคัดเลือกรอบที่ 2 โดยคัดเลือกให้เหลือ 9 ทีม เพื่อเข้าสู่การประกวด Thailand Short Film Competition 2017 ภายใต้โครงการเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

รายละเอียดภาพยนตร์สั้น
1. การถ่ายทำเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน 5 - 7 นาที
2. รูปแบบภาพยนตร์สั้น ต้องเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ ตามแนวคิด“การท่องเที่ยวเชื่อมโยงโครงการพระราชดำริ” โดยเลือกจากโครงการพระราชดำริ ตามภาคต่าง ๆ จำนวน 29 โครงการที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด (สามารถดูรายละเอียดโครงการได้ทาง www.thailandfilmdestination.com)
3. ภาพยนตร์สั้นจะต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1080p 24fps
4. เรื่องเล่า บทสนทนา บทพูดเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้จัดโครงการเทศกาลฯจะจัดทำคำบรรยายให้หลังจากผู้แข่งขันส่งภาพยนตร์ให้คณะกรรมการตัดสินเรียบร้อยแล้ว

กำหนดระยะเวลา
หมดเขตรับสมัคร 30 มิถุนายน 2560

หลักฐานของผู้สมัคร
1. ใบสมัครออนไลน์
2. ประวัติส่วนตัวโดยย่อ (Resume/Profile)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. โครงเรื่อง (Treatment) ของภาพยนตร์สั้นที่เข้าร่วมประกวด
5. คลิปวีดิโอแนะนำตัว พร้อมเหตุผลที่ควรได้รับคัดเลือก (ความยาวไม่เกิน 2 นาที)
6. หลักฐานรับรองจากทางมหาวิทยาลัย หรือสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาที่นักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุตัวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกต้องเตรียมข้อมูลและแผนการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นมานำเสนอคณะกรรมการฯในวันที่เข้ารับการคัดเลือกรอบที่ 2 ทีมละไม่เกิน 7 นาที

ติดต่อสอบถาม

  • Facebook page : ThailandShortFilmCompetition
  • www.thailandfilmdestination.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณภิญญดา เตชะนวการกุล

File attachments: 
หมดเขต: 
13 มิ.ย. 2017 10:00 to 30 มิ.ย. 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.