^ Back to Top

ประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 7 หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากทุกคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน”

ประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 7

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 7 หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากทุกคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3,950,000 บาท

ผลงาน
การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 7 เปิดรับผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ในแนวทางเหมือนจริง โดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ ภายใต้หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากทุกคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน”

ประเภทของผลงาน
จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก เฟซบุ๊ก: ศิลปกรรมช้างเผือก, www.thaibev.com และ www.bacc.or.th
2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์งานศิลปะที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ไม่จำกัดสัญชาติหรือภูมิลำเนา
3. ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องกรอกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆ ในใบสมัครอย่างชัดเจน ครบถ้วน และแนบมาพร้อมกับผลงานในวันส่งผลงาน
4. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกินคนละ 2 ชิ้น ผลงานแต่ละชิ้นรวมกรอบและแท่นฐานแล้ว ต้องมีขนาดไม่เกิน 2 x 2 เมตร (งานสองมิติ) และ 2 x 2 x 2 เมตร (งานสามมิติ) หากเป็นผลงานภาพพิมพ์หรือประติมากรรม ต้องระบุ จำนวนพิมพ์ (Edition) โดยผลงานนั้นจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมติดตั้ง
5. ผู้สมัครต้องส่งผลงานจริง โดยระบุชื่อผลงาน ขนาด เทคนิค ปีที่สร้าง จำนวนพิมพ์ (ถ้ามี) และแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ส่งผลงานระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 - 18.00 น. กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ ต้องประทับตราวันที่ส่ง ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 และส่งถึง

โครงการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก
ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
939 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

ทางคณะผู้จัดงานจะไม่มีเจ้าหน้าที่ไปรับที่ไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่ง และหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นเนื่องจากการขนส่ง ทางคณะผู้จัดงานอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบในความเสียหายนั้น
6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีเรื่องราวหรือเนื้อหาที่ละเมิดต่อศีลธรรม จริยธรรม
7. ห้ามนำผลงานที่เคยส่งแล้วมาส่งซ้ำ และผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรือจัดแสดง ณ ที่ใดมาก่อน
8. ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หากเป็นผลงานประติมากรรมและภาพพิมพ์ จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ เฉพาะผลงานชิ้นที่ส่งเข้าประกวด
9. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าร่วมในครั้งนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศสมัยใหม่ทุกชนิด
10. ภายหลังจากการประกาศผลรางวัล ผู้สมัครที่ไม่ได้รับรางวัลใดๆ ให้นำบัตรประชาชนมาขอรับผลงานคืนจากหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 3 - 10 มีนาคม 2561 ระหว่าง 10.00 - 17.00 น. ส่วนผู้ได้รับคัดเลือกร่วมแสดงงาน ติดต่อรับผลงานคืน ระหว่างวันที่ 12 - 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 - 17.00 น. เท่านั้น มิฉะนั้น คณะผู้จัดงานจะถือเป็นสิทธิ์ขาดในการดำเนินการกับผลงานที่ไม่ได้รับการติดต่อขอรับคืน
11. คณะผู้จัดงานจะใช้ความระมัดระวังในขณะขนย้ายหรือจัดเก็บผลงานศิลปะทุกชิ้นอย่างเต็มที่ แต่หากเกิดความเสียหายกับผลงานไม่ว่ากรณีใดๆ ทางคณะผู้จัดงานอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบนั้นๆ

รางวัลการประกวด

  • รางวัลช้างเผือก 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท
  • รางวัล CEO Award 1 รางวัล รางวัลละ 250,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 12 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

  • หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ผู้ดำเนินงาน)
  • หมายเลข: 0-2422-2092 แฟกซ์: 0-2422-2091 อังคาร - เสาร์ 10.30 - 19.00 น.
  • อาทิตย์ 10.30 - 17.30 น. อีเมล: ardelgallery@gmail.com
  • เฟซบุ๊ก: ศิลปกรรมช้างเผือก
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
3,950,000 Baht
หมดเขต: 
24 ม.ค. 2018 10:00 to 24 ก.พ. 2018 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.