^ Back to Top

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "นักศึกษาที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "นักศึกษาที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "นักศึกษาที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๒๓,๐๐๐ บาท

กติกาการประกวด

  • ผู้ส่งผลงาน เป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาของภาครัฐและเอกชน (ป.ตรี, โท, เอก)
  • เรียงความต้องมีความยาวไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ A๔ พิมพ์ด้วยรูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร ๑๖
  • มีจำนวน ๒๕ บรรทัดต่อหน้าและมีจำนวน ๕ หน้า เป็นอย่างน้อย
  • ผู้เขียนต้องนำประสบการณ์ในการส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของตนเองมาใช้ประกอบในการเขียนเรียงความ

กำหนดระยะเวลา

  • ส่งผลงานได้กลุ่มงานกิจการนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (กรณีส่งทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตรารับรองไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
  • ตัดสินการประกวดภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐, ประกาศผลภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐, การมอบรางวัลจะแจ้งให้ผู้ชนะทราบภายหลัง

ติดต่อสอบถาม

  • โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๔๓๘, ๐ ๒๗๒๗ ๓๔๔๓
  • โทรสาร ๐ ๒๓๗๗ ๗๕๕๕
  • www.facebook.com/NIDAstudent

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณกฤตย์ บุญชนะวิวัฒน์ / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หมดเขต: 
30 มี.ค. 2017 10:00 to 31 พ.ค. 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.