^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 “ICT Innovations for eHealth & mHealth”

ประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 “ICT Innovations for eHealth & mHealth”

กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมกาประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 “ICT Innovations for eHealth & mHealth” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 570,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • กลุ่มที่ 1 ประชาชนทั่วไป
 • กลุ่มที่ 2 นิสิต นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา ในภาครัฐหรือเอกชน โดยไม่จำกัดชั้นปี และมีเอกสารรับรอง สถานการเป็นนิสิต นักศึกษาซึ่งออกโดยสถาบันการศึกษา
 • กลุ่มที่ 3 เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข

หัวข้อการประกวดผลงาน
1. หมวดโปรแกรม โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ (เช่น software ที่ให้ผลลัพธ์เป็นกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่
2. หมวดสุขภาพประชาชน เช่น Software ที่ให้ผลลัพธ์เป็นการทำให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้นโดยตรง เช่น โดยการส่งเสริม ให้ข้อมูล ป้องกัน ดูแล รักษาสุขภาพ เป็นต้น)
3. การให้บริการสุขภาพ เช่น Software ที่ให้ผลลัพธ์เป็นการให้บริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การเพิ่มประสิทธิภา พของการทำงานของระบบสาธารณสุข ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าถึงและใช้บริการได้ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่าย หรือสร้าง Platform ใหม่ เป็นต้น

เงื่อนไขการสมัคร
1. ผู้สมัครเลือกส่งผลงานได้เพียง 1 หมวด 1 ผลงาน และส่งชื่อผู้นำเสนอได้ไม่เกิน 3 คน
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • ต้องไม่มีเนื้อหาที่ขัดต่อความมั่นคงของชาติ คุณธรรมและจริยธรรม
 • ต้องเป็นซอฟแวร์ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์สามารถใช้งานได้จริง โดยจะต้องพัฒนาขึ้นมาเอง ไม่ลอกเลียนแบบมาจากที่ใด หากตรวจสอบพบในภายหลังว่า ผลงานที่ได้รับรางวัลมีการลอกเลียนแบบมาจากผลงานอื่น จะถือว่าผลการตัดสินนั้นเป็นโมฆะ
 • ซอฟต์แวร์ เนื้อหา หรือองค์ประกอบอื่นใดที่ใช้ในการผลิต ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทาปัญญาของผู้อื่น และต้องไม่เข้าข่ายการกระทำอื่นใดที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติด้ว ยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๔
 • กรณีผลงานผ่านการประกวดอื่ นๆ มาแล้ว ผู้ประกวดสามารถนำผลงานนั้นเข้าร่วมประกวดในโครงการนี้ได้อีกแต่ต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
 • กรณีผลงานเคยได้รับรางวัลจากการประกวดอื่นๆ มาแล้ว หรือ เผยแพร่ หรือ ผ่านการติดตั้งบนStore หรือ เปิดใช้บริการเกิดผลประโยชน์ในแง่ธุรกิจแล้ว จะอนุญาตให้ร่ วมประกวดได้ โดยมีเงื่อนไขคือ ขอให้ต่อยอดพัฒนา ผลงานเพิ่มเติมใหม่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้เขียนรายงานเปรียบเทียบข้อแตกต่างผลงาน ก่อนและหลัง เช่น ผ่านประกวดเวทีไหน ได้รางวัลหรือไม่ เมือไหร่ หรือ เพิ่ม feature อะไรใหม่บ้าง มีความแตกต่าง ต่อยอด หรือเพิ่มประโยชน์หรือคุณสมบัติด้านเทคนิค หรือการใช้งานอื่นๆ มาประกอบด้วย ให้คณะกรรมการทราบด้วย
 • ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลผู้ถือสัญชาติไทยเท่านั้น

หลักเกณฑ์การประกวด
1. คำตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นสิ้นสุด
2. ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะถูกเก็บเป็นความลับทางการค้า รายละเอียดด้านเทคนิค และข้อสัญญาการค้า/เทคนิค/ข้อสัญญา โดยจะเปิดเผยเฉพาะกับทีมงานกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการ ซึ่งได้ลงนามหนังสือปกปิดความลับเท่านั้น
3. ในระหว่างการพิจารณาผลงาน ท่านอนุญาตให้ทางเราติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับผลงาน ตามที่อยู่ที่ท่านให้ในใบสมัคร
4. ท่านอนุญาตให้ กระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่ผลงานของท่านเพื่อเป็นวิทยาทาน โดยทางทีมงานจะทำการประชาสัมพันธ์ ผลงานของท่านในเรื่องของข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับความลับทางการค้า ทางเทคนิค หรือข้อสัญญาใดๆ ที่ท่านมี ภาระผูกพันอยู่กับหน่วยงานอื่น
5. ทีมงานกระทรวงสาธารณสุข ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ผลงานของท่านเข้าประกวด ในกรณีที่ทีมงานเห็นว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เหมาะสมกับการแข่งขันครั้งนี้
6. ผู้พัฒนาต้องติดตามข้อมูลข่าวสารที่ทาง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศเป็นระยะๆ ผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล์ หรือ จดหมาย ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแจ้งปรับปรุงข้อมูลของผู้พัฒนา หากมีการเปลี่ยนแปลงจากข้อเสนอโครงการแก่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสา รเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งเพื่อผลประโยชน์ของผพูั้ฒนาเอง

เกณฑ์การพิจารณา
1. ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารแบบฟอร์มส่งผลงานเข้าประกวดให้สมบูรณ์ตามที่กำหนด
2. คณะกรรมการตัดสินผลงานโดยพิจารณาจากเอกสารที่เสนอ และคณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบข้อเสนอโครงการตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดไว้ จะมีสิทธิ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
4. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลผลงาน

 • รางวลั ผลงานนวัตกรรมยอดเย่ยี ม จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลล่ะ 7 หมื่นบาท
 • รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลล่ะ 5 หมื่นบาท
 • รางวัลผลงานนวัตกรรมดี จำนวน 6 รางวัล มูลค่ารางวัลล่ะ 2 หมื่นบาท
 • รางวัลผลงานชมเชย จำนวน 15 รางวัล มูลค่ารางวัลล่ะ 6 พันบาท

กำหนดระยะเวลา
สมัครและส่งผลงาน 6 มกราคม - 19 พฤษภาคม 2560 (เวลา 16.00 น.)

ส่งเอกสารได้ที่ (ยึดตามวันประทับตราไปรษณีย์ และ e-mail)

 • ทางไปรษณีย์
  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  อาคาร 2  ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 • ทาง e-mail : mHealth@moph.mail.go.th

ติดต่อสอบถาม

 • คุณจิลาวัลย์ มีสังข์    
 • โทรศัพท์  02- 590 1207
 • e-mail : mHealth@moph.mail.go.th
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
570,000 Baht
หมดเขต: 
30 มี.ค. 2017 10:00 to 19 พ.ค. 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.