^ Back to Top

ประกวดทำอาหารเมนูฟิวชั่น หัวข้อ "รังสรรค์เมนูฟิวชั่น ด้วยผักผลไม้ ๑๐๐ กรัม"

ประกวดทำอาหารเมนูฟิวชั่น หัวข้อ "รังสรรค์เมนูฟิวชั่น ด้วยผักผลไม้ ๑๐๐ กรัม"

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทำอาหารเมนูฟิวชั่น หัวข้อ "รังสรรค์เมนูฟิวชั่น ด้วยผักผลไม้ ๑๐๐ กรัม" ชิงเงินสดมูลค่ารวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้เมนูอาหารฟิวชั่นซึ่งประกอบด้วยอาหารจานหลัก อาหารว่างและเครื่องดื่ม ที่มีส่วนประกอบของผัก ผลไม้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กรัมในแต่ละเมนู เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ผู้บริโภคเพื่อเป็นทางเลือกอันจะนำไปสู่การเพิ่มการบริโภคผักผลไม้ของคนไทย

รูปแบบกิจกรรม
การแข่งขันรังสรรค์เมนูฟิวชั่นด้วยผัก ผลไม้ ๑๐๐ กรัม โดยผู้สมัครเข้าแข่งขันออกแบบเมนูอาหารฟิวชั่น ๑ ชุด ประกอบด้วยเมนู ๓ ประเภทคืออาหารจานหลัก อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ที่มีส่วนประกอบของผักและผลไม้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กรัมในแต่ละเมนู โดยแบ่งเป็นรอบคัดเลือกที่พิจารณาจากเมนูที่ส่งมาให้คณะกรรมการพิจารณาโดยคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ผ่านรอบคัดเลือก ๑๐ ทีม มาร่วมกิจกรรม “การแข่งขันรังสรรค์เมนูฟิวชั่นด้วยผัก ผลไม้ ๑๐๐ กรัม” มาประกวดบนเวทีโดยการแสดงการปรุงประกอบอาหารทั้ง ๓ เมนูที่ส่งเข้าแข่งขันต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อชิงรางวัลเงินสดและโล่รางวัล

คุณสมบัติผู้สมัคร
๑. สมัครเข้าแข่งขันเป็นทีมโดยจำนวนสมาชิกผู้สมัครไม่เกิน ๓ คน
๒. อายุระหว่าง ๑๘-๒๕ ปี ๑๘-๓๕ ปี

กติกาการเข้าร่วมแข่งขัน
๑. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีจานวนสมาชิกในทีมไม่เกิน ๓ คน (ไม่จำกัดเพศ) อายุระหว่าง ๑๘– ๒๕ ปี
๒. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรังสรรค์เมนูฟิวชั่นที่เป็นอาหารที่ผสมผสานกันระหว่างวัตถุดิบและสไตล์อาหารตั้งแต่ ๒ สัญชาติขึ้นไป ที่มีส่วนประกอบของผัก และ/หรือ ผลไม้เมนูละไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กรัมโดยส่งเข้าประกวดครบทั้ง๓ประเภทประกอบด้วย

 • อาหารจานหลัก ๑ เมนู
 • อาหารว่าง๑เมนู
 • เครื่องดื่ม๑เมนู

๓. กำหนดข้อบังคับส่วนประกอบสาหรับแต่ละเมนูดังนี้

 • ผักสามารถใช้ผักได้ทุกชนิดโดยเน้นผักใบ และ/หรือ เมล็ดพืชเมล็ดถั่วธัญพืชข้าวกล้อง ทั้งนี้ไม่นับรวมผักหัวจำพวก หัวไชเท้า มันฝรั่ง มันเทศ แครอท ฯลฯ
 • ผลไม้สามารถใช้ผลไม้ได้ทุกชนิด เช่น ผลไม้สด ผลไม้แช่งแข็ง หรือผลไม้แปรรูป
 • อาหารจานหลักต้องมีส่วนประกอบของโปรตีนไม่น้อยกว่า ๑๕ กรัม (อาจเป็นอาหารจานเดียวหรือกับข้าว)
 • ในแต่ละเมนูควรมีปริมาณโซเดียมไม่เกิน ๑๐๐๐ มิลลิกรัม

๔. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งภาพอาหารที่รังสรรค์ขึ้นเองพร้อมแสดงสูตรส่วนประกอบของวัตถุดิบ (ระบุน้ำหนักของวัตถุดิบแต่ละชนิด) และวิธีปรุงประกอบส่งรายละเอียดพร้อมคลิปวิดีโอโดยมีความยาวไม่เกิน ๓ นาที

การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
สมัครผ่าน www.inmu.mahidol.ac.th/th/menufusion2017/index.php โดยระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
๑. ชื่อทีมและชื่อสมาชิกของทีมพร้อมระบุวันเดือนปีเกิด
๒.ข้อมูลเมนูอาหารจานหลักอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อย่างละ๑เมนู) ประกอบด้วย ภาพอาหารที่รังสรรค์ + สูตรส่วนประกอบของวัตถุดิบ + วิธีปรุงประกอบ
๓.ไฟล์คลิปวิดีโอการนำเสนอเมนูที่รังสรรค์ความยาวไม่เกิน ๓ นาที
๔. ระบุยืนยันว่าเป็นเมนูที่รังสรรค์ขึ้นเองมิได้ลอกเลียนมาจากผู้อื่น

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ขยายเวลารับสมัครออกไปจนถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 • ประกาศผล
  • รอบคัดเลือก : ประกาศรายชื่อ ๑๐ ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในหน้าเว็บไซต์ของโครงการในวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
  • รอบชิงชนะเลิศ : ในงานแข่งขันรังสรรค์เมนูฟิวชั่นด้วยผักผลไม้ ๑๐๐ กรัม ในวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

การตัดสินการแข่งขัน
การพิจารณาตัดสินแบ่งเป็น ๒ รอบ ดังนี้

 • รอบคัดเลือก : คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกโดยพิจารณาจากผู้เข้าแข่งขันที่ปฏิบัติตามกติกาครบถ้วน และจะคัดให้เหลือผ่านเข้ารอบ ๒๕ ทีม ซึ่งเมนูทั้งหมดของทั้ง ๒๕ ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกถือเป็นทรัพย์สินของผู้จัดการแข่งขัน จากนั้นคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกให้เหลือ ๑๐ ทีม เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
 • รอบชิงชนะเลิศ : ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก ๑๐ ทีม จะต้องมาแข่งขันปรุงประกอบอาหารที่รังสรรค์ขึ้นด้วยตนเองต่อหน้าคณะกรรมการในวันอังคารที่ ๒๓พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้เกณฑ์ตัดสินในรอบชิงชนะเลิศจะพิจารณาจากรายละเอียดดังนี้
  • แนวคิดการออกแบบอาหาร : สามารถเลือกแนวคิดแบบใดแบบหนึ่งได้เช่นเป็นเมนูที่มีอยู่แล้ว (original) เมนูที่มีการผสมผสาน (fusion) เมนูที่พัฒนาขึ้นใหม่ (innovation)
  • สามารถปรุงประกอบได้ในครัวเรือน (home cooking)
  • วัตถุดิบหรือส่วนประกอบหาได้ง่าย
  • รสชาติอาหารทั้ง ๓ ประเภท
  • ผ่านเกณฑ์ข้อบังคับที่ระบุในกติกาการเข้าร่วมแข่งขัน
  • การนำเสนอ (presentation) และรูปแบบการจัดแต่งลงภาชนะ

หมายเหตุ
วันที่เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ เงินสดจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ทีม) พร้อมโล่รางวัล (ทีม) และใบประกาศนียบัตร (รายบุคคล)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินสดจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (ทีม) พร้อมโล่รางวัล (ทีม) และใบประกาศนียบัตร (รายบุคคล)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินสดจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (ทีม) พร้อมโล่รางวัล (ทีม) และใบประกาศนียบัตร (รายบุคคล)

ติดต่อสอบถาม

 • ผู้ประสานงานโครงการ: นาย ฐิติพัฒน์ ลิขิตพฤกษ์ไพศาล โทร. ๐๙๙ ๒๔๙ ๔๙๔๔
 • หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันโภชนากา รมหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐๒ ๘๐๐ ๒๓๘๐ ต่อ ๑๐๙
 • อีเมล์ : menufusion2017@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Isaya Aungpadorn

หมดเขต: 
27 มี.ค. 2017 10:00 to 01 พ.ค. 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.