^ Back to Top

ประกวดผลงานด้านแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับอุดมศึกษา

ประกวดผลงานด้านแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอเชิญหน่วยงานสังกัดสถาบันอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานด้านแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับอุดมศึกษา เนื่องในงานวันนวัตกรรมและคุณภาพ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 5 : Hatyai Inno-Q Day 2017 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

ประเภทผลงานด้านแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

  • ด้านการเรียนการสอน
  • ด้านการพัฒนานักศึกษา
  • ด้านการวิจัย
  • ด้านการบริการวิชาการ
  • ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • ด้านบริหารจัดการ
  • ด้านชมรมนักศึกษา

เกณฑ์การพิจารณาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) (100 คะแนน)
1. ความสำคัญของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (10 คะแนน) ระบุเหตุผล ความจำเป็น ปัญหาหรือความต้องการ แนวคิด หลักการในการออกแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน (10 คะแนน) วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานอย่างชัดเจนสอดคล้องกับความจำเป็น ปัญหาหรือความต้องการ
3. ขั้นตอนการดำเนินงาน (30 คะแนน) ระบุกระบวนการหรือวิธีการจัดทำ การนำไปใช้ การพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยมีขั้นตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กัน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
4. ผลการดำเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ (30 คะแนน) ระบุผลสำเร็จของการดำเนินงานที่เกิดจากการนำไปใช้ คุณค่าของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน และประโยชน์ที่ได้รับจากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
5. ปัจจัยความสำเร็จ (10 คะแนน) ระบุบุคคล/หน่วยงาน หรือวิธีการที่ช่วยให้งานประสบความสำเร็จตามจุดประสงค์การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
6. บทเรียนที่ได้รับ (10 คะแนน) ระบุข้อสรุป ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวัง ที่เป็นแนวในการนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปใช้หรือพัฒนาต่อ หรือดำเนินการให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น

การส่งผลงานและข้อมูลประกอบการพิจารณา แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
1. หน่วยงานส่งบทความที่ได้ดำเนินการในปีการศึกษา 2556 - 2558 เสนอคณะกรรมการพิจารณา ความยาว 4 – 5 หน้ากระดาษ A4 (รูปแบบตัวอักษร Angsana ขนาด 16) ตามหัวข้อประเด็นพิจารณา
2. บทความต้องได้รับการลงนามเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชา
3. ส่งเอกสารการส่งผลงานเข้าประกวดมายัง

นางสาววินิดา หมัดเบ็ญหมาน
งานพัฒนาระบบงานและการจัดการความรู้ สำนักนโยบายและงบประมาณ
เลขที่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

4. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก

รางวัลแต่ละด้าน
1. Best Practice เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
2. Good Practice เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 074-200343-344

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Winida Matbenmarn

Eligibility: 
File attachments: 
หมดเขต: 
20 ม.ค. 2017 10:00 to 31 มี.ค. 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.