^ Back to Top

ประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๗ หัวข้อ “พอเพียง...เพียงพอ ชีวิตที่ยั่งยืนบนแผ่นดินไทย”

ประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๗ หัวข้อ “พอเพียง...เพียงพอ ชีวิตที่ยั่งยืนบนแผ่นดินไทย”

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีโครงการร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษาในเขตภาคเหนือ สมัครเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๗ หัวข้อ “พอเพียง...เพียงพอ ชีวิตที่ยั่งยืนบนแผ่นดินไทย” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมเยาวชนในเขตภาคเหนือ ได้ฝึกฝนทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่า
๒. เพื่อให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
๓. เพื่อเป็นการบริการวิชาการทางด้านศิลปะแก่ชุมชน
๔. เพื่อสร้างให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนและผู้สนใจศิลปะในภาคเหนือ

หลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
๑. ผู้สมัครต้องเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในเขตภาคเหนือ
๒. สถาบันการศึกษาสามารถส่งผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกินระดับละ ๕ กลุ่ม
๓. ผู้สมัครแต่ละกลุ่มอาจสมัครในนามตัวแทนของสถาบันการศึกษา หรือกลุ่มผู้สมัครอิสระได้
๔. ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่ละกลุ่มต้องสร้างสรรค์ศิลปกรรมด้วยฝีมือและความคิดของตนเองภายในเวลาที่กำหนด ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ทำมาล่วงหน้ามาใช้ประกอบดังต่อไปนี้

 • ห้ามนำผลงานศิลปกรรมที่ทำล่วงหน้ามาใช้ประกอบ
 • ห้ามนำตัวอย่างผลงานศิลปกรรมที่จัดทำขึ้นเรียบร้อยแล้ว รวมไปถึงผลงาน ภาพร่าง หรือภาพสเก็ต ในอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ที่มีลักษณะการใช้งานในทำนองเดียวกัน ทั้งนี้หากฝ่าฝืนจะทำการตัดสิทธิ์ในการแข่งขันทันที

๕. คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้จัดเตรียมกระดาษไว้สำหรับแจกผู้เข้าร่วมแข่งขัน สำหรับอุปกรณ์วาดภาพอื่นๆ ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเตรียมมาเอง
หมายเหตุ
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือเอกสารแสดงตัวแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันแข่งขันด้วย หากตรวจสอบพบการสวมสิทธิ์ในการลงแข่งขัน จะทำการตัดสิทธิ์ในการแข่งขันทันที

ระดับแข่งขัน แบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้
๑. ระดับอนุบาล (จัดเป็นกลุ่มๆ ละ ๓ - ๔ คน)
๒. ระดับประถมศึกษา ปีที่ ๑ - ๓ (จัดเป็นกลุ่มๆ ละ ๓ - ๔ คน)
๓. ระดับประถมศึกษา ปีที่ ๔ - ๖ (จัดเป็นกลุ่มๆ ละ ๓ - ๔ คน)
๔. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓) (จัดเป็นกลุ่มๆ ละ ๒ คน เท่านั้น)
๕. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (จัดเป็นกลุ่มๆ ละ ๒ คน เท่านั้น)
หมายเหตุ ในแต่ละระดับทางโรงเรียนสามารถส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกินระดับละ ๕ กลุ่ม

การรับสมัคร
ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.finearts.cmu.ac.th เท่านั้น (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง)

รางวัลพร้อมเกียรติบัตร

 • ระดับอนุบาล (อนุบาล ๑ – ๓)
  • รางวัลยอดเยี่ยม ๑ รางวัล ๖,๐๐๐ บาท
  • รางวัลดีเด่น ๒ รางวัล ๕,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย ๓ รางวัล ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท
 • ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
  • รางวัลยอดเยี่ยม ๑ รางวัล ๗,๐๐๐ บาท
  • รางวัลดีเด่น ๒ รางวัล ๖,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย ๓ รางวัล ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท ๓
 • ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
  • รางวัลยอดเยี่ยม ๑ รางวัล ๗,๐๐๐ บาท
  • รางวัลดีเด่น ๒ รางวัล ๖,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย ๓ รางวัล ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓)
  • รางวัลยอดเยี่ยม ๑ รางวัล ๙,๐๐๐ บาท
  • รางวัลดีเด่น ๒ รางวัล ๘,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย ๓ รางวัล ๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา
  • รางวัลยอดเยี่ยม ๑ รางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลดีเด่น ๒ รางวัล ๘,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย ๓ รางวัล ๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท

กำหนดการจัดประกวดศิลปกรรม

 • กรอกใบสมัครออนไลน์ เริ่มรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๑๒ กันยายน – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวด ครั้งที่ ๑ (แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อครั้งสุดท้าย) วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ
  • คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • www.finearts.cmu.ac.th
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวด ครั้งที่ ๒ (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายชื่อได้) วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
  • คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • www.finearts.cmu.ac.th
 • วันแข่งขันวาดภาพสด วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศผล วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.
  • หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • www.finearts.cmu.ac.th
 • พิธีมอบรางวัล วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • การจัดแสดงนิทรรศการ วันที่ ๖ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อสอบถาม
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ ๐๕๓-๙๔๔-๘๓๓, ๐๕๓-๒๑๘-๒๗๙
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

หมดเขต: 
06 ต.ค. 2016 10:00 to 28 ต.ค. 2016 23:59

Members Online

There are currently 0 users online.