^ Back to Top

(ยกเลิก) ประกวด PIM TEEN TALENT: ร้อง เล่น เต้น โชว์

ประกวด PIM TEEN TALENT: ร้อง เล่น เต้น โชว์

ยกเลิก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการประกวด PIM TEEN TALENT: ร้อง เล่น เต้น โชว์ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอายุระหว่าง 14 -19 ปี
2. ผู้สมัคร 1 คน สามารถสมัครได้เพียง 1 รายการเท่านั้น

รูปแบบการประกวด (เลือกเพียง 1 หัวข้อ)
1. ประกวดร้องเพลง ขับร้องเพลง จำนวน 1 เพลง (ใช้ได้ทั้งเพลงช้า หรือ เร็ว)
2. ประกวดเต้นประกอบเพลงสากล การเต้นประกอบเพลงสากล จำนวน 1 เพลง (ใช้ได้ทั้งเพลงช้า หรือ เร็ว)
3. ประกวดโชว์

กำหนดระยะเวลา
เริ่มรับสมัคร : 12 กันยายน 2559
วันหมดเขตการรับสมัคร :
12 ตุลาคม 2559
วันการประกวด : 22 ตุลาคม 2559

การแข่งขันร้องเพลง

 • คุณสมบัติ
  • นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุระหว่าง 14 -19 ปี
  • ผู้สมัคร 1 คน / ทีม และสามารถประกวดได้เพียงรายการเดียวเท่านั้น
  • ผู้ประกวดต้องนำซาวด์ดนตรี (Backing Track) จำนวน 1 เพลง ในรูปแบบของแผ่นซีดี (รูปแบบไฟล์ MP3 )ส่งเจ้าหน้าที่ก่อนวันประกวด 1 สัปดาห์
 • ส่งแผ่นเพลงที่
  คุณพิชชาภรณ์ นพพวง
  สำนักสื่อสารองค์กร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  85/1 หมู่2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด
  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
 • กติกาการประกวด
  • ส่งใบสมัครและระบุเพลงที่จะใช้ในการประกวดภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 (ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขชื่อเพลงหลังการสมัคร)
  • เวลาที่ใช้ในการแสดง 2 นาที
  • ผู้เข้าประกวดแต่งกายสุภาพ สวยงามและเหมาะสมตามวัย
  • ลำดับการประกวดแต่ละทีม/คน จำทำการจับสลากในช่วงลงทะเบียน
  • วิธีการ และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ลงทะเบียนเวลา 08.00 – 09.00 น. หากไม่มาในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
  • รับจำนวนจำกัด 15 ทีมเท่านั้น
 • เกณฑ์การตัดสิน
  • คุณภาพน้ำเสียง เทคนิคการใช้เสียง
  • ความแม่นยำของทำนอง (เสียงสูง ต่ำ เสียงแหลม การเอื้อนครบโน๊ต)
  • ความถูกต้องของจังหวะ (การเข้าร้อง จังหวะการร้อง จังหวะของลีลาในเพลง)
  • อักขระการออกเสียง
  • สื่อสารความหมายด้วยลีลา ท่าทาง การแสดงออกที่น่าประทับใจ โดดเด่น และสไตล์ที่ชัดเจน
  • ความเหมาะสมกับการแต่งกายกับแนวเพลง การใช้ไมค์ การใช้เวทีในการแสดง

การแข่งขันเต้นประกอบเพลงสากล

 • คุณสมบัติ
  • น้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุระหว่าง 14-19 ปี
  • สามารถสมัครได้ในรูปแบบทีม (จำกัดไม่เกิน 2 - 8 คน / ทีม) และสามารถประกวดได้เพียงรายการเดียวเท่านั้น
  • ผู้ประกวดต้องนำซาวด์ดนตรี (Backing Track) จำนวน 1 เพลง ในรูปแบบของแผ่นซีดี(รูปแบบไฟล์ MP3) ส่งเจ้าหน้าที่ก่อนวันประกวด 1 สัปดาห์
 • ส่งแผ่นเพลงที่
  คุณพิชชาภรณ์ นพพวง
  สำนักสื่อสารองค์กร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  85/1 หมู่2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด
  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
 • กติกาการประกวด
  • ส่งใบสมัครและระบุเพลงที่จะใช้ในการประกวดภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 (ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขชื่อเพลงหลังการสมัคร)
  • เวลาที่ใช้ในการแสดง 2 นาที
  • ผู้เข้าประกวดแต่งกายสุภาพ สวยงามและเหมาะสม
  • ลำดับการประกวดแต่ละทีม/คน จำทำการจับสลากในช่วงลงทะเบียน
  • ลงทะเบียนเวลา 08.00 – 09.00 น. หากไม่มาในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
  • วิธีการ และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เกณฑ์การตัดสิน
  • ทักษะการเต้น ความสมบูรณ์ของท่าเต้น
  • ความพร้อมเพรียงและทีมเวิร์ค
  • การสื่ออารมณ์ การสร้างบรรยากาศ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม
  • ความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการนำเสนอ
  • ความเหมาะสมของการแต่งกายตามแนวเพลง และการใช้เวทีในการแสดง

การแข่งขันโชว์

 • คุณสมบัติ
  • น้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุระหว่าง 14-19 ปี
  • สามารถสมัครได้ในรูปแบบเดี่ยวและทีม (จำกัดไม่เกิน 2-8 คน / ทีม) และสามารถประกวดได้เพียงรายการเดียวเท่านั้น
  • ผู้ประกวดต้องนำซาวด์ดนตรี (Backing Track) จำนวน 1 เพลง ในรูปแบบของแผ่นซีดี (รูปแบบไฟล์ MP3) ส่งเจ้าหน้าที่ก่อนวันประกวด 1 สัปดาห์
 • ส่งแผ่นเพลงที่
  คุณพิชชาภรณ์ นพพวง
  สำนักสื่อสารองค์กร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  85/1 หมู่2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด
  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
 • กติกาการประกวด
  • ส่งใบสมัครและเพลงที่จะใช้ในการประกวดภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 (ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขชื่อเพลงหลังการสมัคร)
  • เวลาที่ใช้ในการแสดง 2 นาที
  • ผู้เข้าประกวดแต่งกายสุภาพ สวยงามและเหมาะสม
  • ในกรณีที่มีอุปกรณ์ในการแสดง ผู้แสดงต้องนำอุปกรณ์มาเอง
  • วิธีการ และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • กติกาการแข่งขัน
  • เวลาที่ใช้ในการแสดง 2 นาที (จับเวลาตั้งแต่การแนะนำตัว)
  • ลงทะเบียนเวลา 08.00 – 09.00 น. หากไม่มาในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
  • วิธีการและคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  • รับจำนวนจำกัด 15 ทีมเท่านั้น
 • เกณฑ์การตัดสิน
  • ทักษะการแสดง  
  • ความสมูรณ์ของการแสดง
  • การสื่ออารมณ์ การสร้างบรรยากาศ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม
  • ความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการนำเสนอ 
  • ความเหมาะสมของการแต่งกายตามแนวเพลง และการใช้เวทีในการแสดง

รางวัลในแต่ละประเภท

 • ประเภทร้อง
  • รางวัลที่   1    เงินรางวัล  15,000 บาท + โล่ห์ประกาศเกียรติคุณ + ใบประกาศเกียรติคุณ + ของที่ระลึก
  • รางวัลที่   2    เงินรางวัล    10,000 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ + ของที่ระลึก
  • รางวัลที่   3    เงินรางวัล    7,000 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ + ของที่ระลึก
 • ประเภทเต้นประกอบแพลง
  • รางวัลที่   1    เงินรางวัล  15,000 บาท + โล่ห์ประกาศเกียรติคุณ + ใบประกาศเกียรติคุณ + ของที่ระลึก
  • รางวัลที่   2    เงินรางวัล    1,000 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ + ของที่ระลึก
  • รางวัลที่   3    เงินรางวัล    7,000 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ + ของที่ระลึก
 • ประเภทโชว์
  • รางวัลที่   1    เงินรางวัล  15,000 บาท + โล่ห์ประกาศเกียรติคุณ + ใบประกาศเกียรติคุณ + ของที่ระลึก
  • รางวัลที่   2    เงินรางวัล    10,000 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ + ของที่ระลึก
  • รางวัลที่   3    เงินรางวัล    7,000 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ + ของที่ระลึก

ติดต่อสอบถาม

 • สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ
 • โทร. 02-837-1352 หรือ 084-163-0653 , 08-837-1250 หรือ 06-1542-5364
 • อีเมล์ phitchapornnop@pim.ac.th หรือ vachirapabud@pim.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณพิชชาภรณ์ นพพวง / สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
หมดเขต: 
06 ต.ค. 2016 10:00 to 12 ต.ค. 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.