^ Back to Top

ประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน “ฟ้อนลาแคน คอนเทสต์” ครั้งที่ ๙

ประกวด “ฟ้อนลำแคนคอนเทสต์” ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญวงโปงลางพื้นเมืองอีสานระดับอายุไม่เกิน ๑๘ ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน “ฟ้อนลาแคน คอนเทสต์” ครั้งที่ ๙ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๙ และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ที่ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การสมัคร

 • โดยส่ง DVD บันทึกการแสดงสดของวงโปงลาง ทางคณะกรรมการมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้ดำเนินการแจ้งผลการคัดเลือกเข้ารอบให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันรับทราบ ภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ และสามารถรับทราบผลการประกวดได้ที่เว็บไซต์สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (http://cac.kku.ac.th)
 • การประกวดจะเป็นรอบคัดเลือกจากบันทึกการแสดงสดของวงโปงลาง โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเชี่ยวชาญในศาสตร์ดนตรีพื้นบ้าน และการฟ้อนรำ ให้ เหลือ ๗ วง เพื่อเข้าร่วมประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในงานสีฐานเฟสติวัล ๒๕๕๙ (Sithan KKU Festival 2016) ณ เวทีกลางแจ้ง หอศิลป วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อไป

รางวัลการประกวด

 • ชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนสนับสนุน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ ๑ ถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทุนสนับสนุน ๖๐,๐๐๐ บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ ๒ ถ้วยรางวัลจากที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมทุนสนับสนุน ๔๐,๐๐๐ บาท
 • ชมเชย ๔ รางวัล รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนสนับสนุน ๒๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลการแสดงมหกรรมลำพื้นยอดเยี่ยม รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนสนับสนุน ๒๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลหมอลำยอดเยี่ยม รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนสนับสนุน ๑๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลนางไหและกั๊บแก้บยอดเยี่ยม รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนสนับสนุน ๑๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลเครื่องดนตรียอดเยี่ยม ประกอบด้วย
 • ผู้บรรเลงพิณยอดเยี่ยม เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 • ผู้บรรเลงแคนยอดเยี่ยม เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 • ผู้บรรเลงโหวดยอดเยี่ยม เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 • ผู้บรรเลงโปงลางยอดเยี่ยม เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

ติดต่อสอบถาม
สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ / โทรสาร.๐ ๔๓๓๓ ๒๐๓๕ หรือ ๐ ๔๓๓๓ ๒๗๖๐ (นายวรศักดิ์ วรยศ โทรศัพท์ ๐๘ ๖๓๔๖ ๕๑๓๓, นางสาวพิธัญญา พิรุณสุนทร โทรศัพท์ ๐๘ ๙๕๖๙ ๘๐๕๔ นายณัฐวุฒิ จารุวงศ์ โทรศัพท์ ๐๘ ๔๙๖๐ ๐๒๖๑ และนางสาวคณิตตา คลังทอง ๐๘ ๑๗๒๙ ๐๘๑๖)

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
300,000 Baht
หมดเขต: 
04 ต.ค. 2016 09:00 to 21 ต.ค. 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.