^ Back to Top

ประกวดการออกแบบเชิงนวัตกรรมประจำปี 2559 : Design Innovation Contest 2016

ประกวดการออกแบบเชิงนวัตกรรมประจำปี 2559 : Design Innovation Contest 2016

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบเชิงนวัตกรรมประจำปี 2559 : Design Innovation Contest 2016 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
บริษัท/ผู้ประกอบธุรกิจ ที่ต้องการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วยการออกแบบเชิงนวัตกรรม โดยมีความพร้อมของบุคลากรประสบการณ์ในระดับมืออาชีพ

เกณฑ์การตัดสิน

 • ระดับการออกแบบ (Degree of design)
  ผลงานออกแบบเชิงนวัตรรมที่ได้รับรางวัลต้องเป็นการออกแบบและแนวคิดใหม่ ในระดับโลก ระดับประเทศหรือ ระดับบริษัท     
 • กลยุทธ์ด้านธุรกิจ (Business Strategy)* (เฉพาะระดับมืออาชีพ)
  ผลงานออกแบบเชิงนวัตกรรมต้องมีการนำเสนอร่างแผนธุรกิจและการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ     
 • กลยุทธ์ด้านการตลาด (Market Strategy)
  ผลงานออกแบบเชิงนวัตกรรมต้องมีการศึกษาขนาด แนวโน้มและการเติบโตของตลาดในธุรกิจดังกล่าว    
 • กระบวนการบริหารจัดการ (Management)
  องค์กรหรือทีมที่ส่งผลงานการออกแบบเชิงนวัตกรรมต้องแสดงการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งการการจัดการองค์ความรู้ทั้งด้านการออกเชิงสร้างสรรค์และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี

ประเภทรางวัล ด้าน ECO Product  / Medical Design /  Food Design / Service Design   

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 3 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

เกียรติยศแห่งรางวัล

 • รางวัลทั้งหมดมูลค่ากว่า 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
 • ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้     
  • ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิดชูเกียรติผ่านสื่อมวลชน
  • ได้รับสิทธิให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ควบคู่ผลงานที่ได้รับรางวัล เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ได้รับรางวัล
  • ผลงานหรือผู้ได้รับการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุน ตามกลไกและเงื่อนไขของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ดังนี้
   • “โครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท
    ให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาต้นแบบที่ใช้งานได้จริง เป็นการยืนยันความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีก่อนเข้าสู่กระบวนการ  ผลิตในเชิงพาณิชย์
   • “โครงการนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย” วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท
    ให้การสนับสนุนเพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์ โดยสนับสนุนเป็นดอกเบี้ยแทนผู้กู้เงินจากสถาบันการเงินที่เข้าร่วมกับ สนช.

การเข้าร่วมประกวด

 • กรอกรายละเอียดในใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้
 • ร่างแผนธุรกิจ การตลาดและการบริหารจัดการ
 • แนบบทสรุปความเป็นนวัตกรรมไม่เกิน 250 คำ
 • แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลงาน อาทิ งานนำเสนอของผลงาน หรือ แผ่นซีดีนำเสนอผลงานหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โมเดล รูปภาพผลงาน สำเนาเอกสารทางทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ทั้งด้านการประดิษฐ์และด้านการออกแบบ
 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • ปิดรับสมัคร วันที่ 31 สิงหาคม 2559

การส่งผลงาน กรุณาส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ (เพียงช่องทางเดียว) ได้ที่

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
  73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์: 02-017-5555 ต่อ 561 (กันต์)
 • kant@nia.or.th line id:kant_nia
 • เว็บไซต์ www.nia.or.th/dic
Eligibility: 
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
500,000 Baht
หมดเขต: 
13 ก.ค. 2016 10:00 to 31 ส.ค. 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.