^ Back to Top

ประกวดทีมผู้นำการออกกำลังกายในสถานประกอบกิจการ "TOSH AEROBIC CONTEST"

ประกวดทีมผู้นำการออกกำลังกายในสถานประกอบกิจการ

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ขอเชิญสถานประกอบกิจการ และบุคคลทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดทีมผู้นำการออกกำลังกายในสถานประกอบกิจการ "TOSH AEROBIC CONTEST" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๘๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย
๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการสร้างสุขภาพอนามัยในการทำงานให้กับลูกจ้างผ่านการออกกำลังกาย โดยใช้กิจกรรมเข้าจังหวะประกอบเพลงความปลอดภัย
๓. เพื่อเป็นการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยโดยผ่านเพลงที่ใช้ในการออกกำลังกาย

ประเภทการแข่งขัน
ประเภทสถานประกอบกิจการ และบุคคลทั่วไป

จำนวนผู้สมัครเข้าแข่งขัน
สามารถส่งผู้เข้าแข่งขัน (ชาย-หญิง) ได้ทีมละ ๕ - ๗ คน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าแข่งขัน

 • เป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการเดียวกันที่ส่งชื่อสมัครเข้าร่วมแข่งขันในนามสถานประกอบกิจการ
 • เป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่รวมกันเป็นทีมส่งชื่อสมัครเข้าร่วมแข่งขันในนามทีม

การส่งผลงาน
๑. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัคร ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ อย่างครบถ้วย ชัดเจน (เขียนข้อความตัวบรรจงให้ชัดเจน)
๒. สถานประกอบกิจการ/ทีม ที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน ต้องบันทึกเป็นวิดีโอ บันทึกลงในแผ่น DVD โดยมีการตั้งกล้องให้เห็นบริเวณด้านหน้า ในลักษณะที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของกล้อง โดยใช้เพลงประกอบที่กำหนดให้เท่านั้น โดยสามารถ Download เพลงได้ที่ประกาศรับสมัครท้ายประกาศนี้ 
๓. ส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้ตามช่องทางดังนี้

 • ส่งด้วยตัวเอง ในวันและเวลาราชการ ได้ที่
  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
  เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๘๐
 • ส่งทางไปรษณีย์ โดยให้วงเล็บมุมซองว่า "ประกวด TOSH AEROBIC CONTEST " ตามที่อยู่ข้างต้น โดยจะพิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

๔. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยสถาบันฯสามารถนำผลงานที่เข้าประกวดไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ได้

การแข่งขันรอบคัดเลือก
การคัดเลือกรอบคัดเลือกคณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินจากวิดีโอที่ส่งมา ให้เหลือเพียง ๕ ทีม

รอบชิงชนะเลิศ
ทีมที่ได้รับการคัดเลือก ๕ ทีม จะต้องมาแสดงเพื่อชิงชนะเลิศในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ ที่ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

การออกแบบท่าเต้น ต้องประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คิอ
๑. การอบอุ่นร่างกาย (worm up)
๒. การออกกำลังกาย (Aerobic)
๓. การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (Cool Down)

เกณฑ์การตัดสิน
การแข่งขันจะพิจารณาให้คะแนน ดังนี้
๑. ความพร้อมเพรียง ๒๐ คะแนน
๒. ความคิดสร้างสรรค์ของท่าเต้น ๒๐ คะแนน
๓. ความชัดเจนและความแข็งแรงของท่าเต้น ๒๐ คะแนน

 • การจัดร่างกายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 • ท่าทางที่ไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ

๔. ลักษณะการเคลื่อนไหวออกกำลังกาย ๒๐ คะแนน

 • ความแข็งแรง/ความอ่อนตัว  การเชื่อมต่อ
 • การผสมผสานท่าทางการเคลื่อนไหวหลากหลายทิศทาง

๕. สีหน้าท่าทางการแสดงออก ๒๐ คะแนน

 • มีสีหน้าท่าทาง
 • อารมณ์ที่แสดงออกที่เข้ากับการเคลื่อนไหวและจังหวะดนตรี

๖. การแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการออกกำลังกาย ๒๐ คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล  ถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑ รางวัล ถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด ๒๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๑ รางวัล ถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด ๑๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท

ติดต่อสอบถาม

 • สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน)
  เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
 • โทร.๐ ๒๔๔๘ ๙๑๑๑
  • นายสามนต์ สังข์ทอง ๑๓๓
  • นายสถาพร พรไพบูลย์ ๕๕๕
  • นายพิษณุ จันทร์สี ๕๐๖
  • นายพินิจ เชื้อวงษ์ ๕๐๑
 • โทรสาร. ๐ ๒๔๔๘ ๙๐๙๘
 • อีเมล์ : tosh.thai@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
85,000 Baht
หมดเขต: 
19 พ.ค. 2016 10:00 to 15 มิ.ย. 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.