^ Back to Top

ประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

ประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

อาศรมศิลปกรรมทักษิณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 7 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 14 ประจำปีพุทธศักราช 2559 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ศิลปะแก่เยาวชนในระดับภูมิภาค อันเป็นรากฐานที่จะนำไปสู่การพัฒนาวงการศิลปะของไทยให้ก้าวหน้ากว้างออกไปในอนาคต

หัวข้อการประกวด

 • ระดับเยาวชนอายุ 7 - 23 ปี กำหนดแนวเรื่องตามหัวข้อ “ภาคใต้ในประชาคมอาเซียน” เพื่อเป็นแนวทางสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของผู้ส่งผลงานในเรื่องขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและธรรมชาติโดยทั่วไป ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของภาคใต้
 • ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยไม่จำกัดหัวข้อ เพื่อให้สร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระ

ประเภทผลงานศิลปกรรม
งานสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ ได้แก่ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ วาดเส้น และสื่อผสม

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย อายุ 7 - 25 ปี
 • กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้ หรือต้องมีภูมิลำเนาใน 14 จังหวัดภาคใต้
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือและความคิดของตน ผลงานนั้นจะต้องไม่เคยนำออกแสดงหรือประกวด ณ ที่ใดมาก่อน ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
  • ระดับอายุ 7 – 10 ปี
  • ระดับอายุ 11 – 14 ปี
  • ระดับอายุ 15 – 18 ปี
  • ระดับอายุ 19 – 23 ปี
  • ระดับอายุไม่เกิน 25 ปี

ขนาดผลงาน
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ชิ้น

 • ระดับอายุ 7 – 10 ปี ขนาดไม่ต่ำกว่า 35 x 55 เซนติเมตร - ระดับอายุ 11 – 14 ปี ขนาดไม่ตต่ำกว่า 35 x 55 เซนติเมตร
 • ระดับอายุ 15 – 18 ปี ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 x 70 เซนติเมตร - ระดับอายุ 19 – 23 ปี ขนาดไม่ตต่ำกว่า 50 x 70 เซนติเมตร
 • ระดับอายุไม่เกิน 25 ปี ขนาดไม่เกิน 200 x 200 เซนติเมตร (ความหนาไม่เกิน 10 เซนติเมตร)

สถานที่ส่งผลงาน

 • ส่งผลงานด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ 9 - 30 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. เฉพาะวันทำการ ส่งได้ที่
  • ภาควิชาสุนทรียศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
  • ภาควิชาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  • ภาควิชาศิลปะ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
  • หอศิลป์ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
  • สาขาวิชาจิตรกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • โปรแกรมวิชาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ภาควิชาศิลปะประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
  • หอศิลป์ร่วมสมัยภาคใต้ อาศรมศิลปกรรมทักษิณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา
 • ส่งทางไปรษณีย์ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์) ส่งได้ที่
  สถาบันทักษิณคดีศึกษา 53/2 ม.1 บ้านอ่าวทราย
  ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา 90100

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครผลงาน วันที่ 9 - 30 มิถุนายน 2559
 • ประกาศผล วันที่ 5 สิงหาคม 2559
 • พิธีิมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการ วันที่ 2 กันยายน 2559
 • แสดงนิทรรศการ วันที่ 2 - 22 กันยายน 2559

รางวัลการประกวด

 • ระดับอายุ 7 – 10 ปี    
  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล โล่รางวัลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 2,500 บาท
  • รางวัลดีเด่น 3 รางวัล โล่รางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล ๆ ละ 1,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล ๆ ละ 500 บาท
 • ระดับอายุ 11 – 14 ปี
  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล โล่รางวัลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 5,000 บาท
  • รางวัลดีเด่น 3 รางวัล โล่รางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล ๆ ละ 2,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล ๆ ละ 1,000 บาท
 • ระดับอายุ 15 – 18 ปี
  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล โล่รางวัลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลดีเด่น 3 รางวัล โล่รางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล ๆ ละ 4,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล ๆ ละ 2,000 บาท
 • ระดับอายุ 19 – 23 ปี
  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล โล่รางวัลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 25,000 บาท
  • รางวัลดีเด่น 3 รางวัล โล่รางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล ๆ ละ 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล ๆ ละ 5,000 บาท
 • ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี
  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล โล่รางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 35,000 บาท
  • รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ 3 รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล ๆ ละ 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/arsomtaksin

หมดเขต: 
09 มิ.ย. 2016 09:00 to 30 มิ.ย. 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.