^ Back to Top

ประกวดรางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 : Digital News Excellence Awards 2016

ประกวดรางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 : Digital News Excellence Awards 2016

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ขอเชิญสื่อมวลชน ส่งผลงานข่าวออนไลน์เข้าร่วมการประกวดรางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 : Digital News Excellence Awards 2016 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 350,000 บาท และโล่เกียรติยศ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการรายงานข่าวผ่านสื่อดิจิตอลที่มีคุณค่าในด้านวารสารศาสตร์และจรรโลงสังคม
2. เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผลิตข่าวผ่านสื่อดิจิตอลที่มีคุณค่า และสร้างสรรค์ และจริยธรรมวิชาชีพ
3. เพื่อสร้างเสริมกำลังใจและความภูมิใจในวิชาชีพนักข่าวดิจิตอลการนำเสนอข่าวผ่านสื่อดิจิตอล
4. เพื่อยกระดับคุณภาพของข่าวที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อมวลชนออนไลน์

ประเภทการประกวด
1.  ประเภทข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวออนไลน์เชิงสืบสวนยอดเยี่ยม (Investigative News & News Feature)
2. ประเภทข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม (News Development from Social Media Agenda) (ที่เป็นการพัฒนาข่าวจากวาระข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์)
3. ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม (Social Development News) (ครอบคลุมข่าวด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การศึกษา สตรี ฯลฯ)
4. ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยอดเยี่ยม  (SME Development News)
5. ประเภทข่าวที่นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม (Infographic News)
6. ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมสิทธิเด็กยอดเยี่ยม (Children’s Rights News) ซึ่งสนับสนุนรางวัลโดย องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย
7. ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนไทยยอดเยี่ยม (Science & Technology News by Thai people) ซึ่งสนับสนุนรางวัลโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA หรือ สวทช.)
หมายเหตุ: รางวัลประเภทที่ 1-5 รวมทั้งกระบวนการจัดการประกวด สนับสนุนโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven)

รางวัลการประกวด แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ (จํานวน 1 รางวัลสําหรับแต่ละประเภทข่าว) โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
2. รางวัลชมเชย (จํานวน 2 รางวัลสําหรับแต่ละประเภทข่าว) โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

คุณสมบัติและเงื่อนไข
1. ข่าวดิจิตอลที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่ผลิตเองในกองบรรณาธิการข่าวออนไลน์หรือโดยนักข่าวในองค์กร สื่อที่ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชนและผลงานนั้นต้องไม่มี ส่วนใดส่วนหนึ่งที่คัดลอกมาจากสื่ออื่น
2. เป็นข่าวดิจิตอลที่เผยแพร่ครั้งแรกในสื่อดิจิตอล (Digital First) ขององค์กรสื่อนั้นๆ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559โดยไม่จำกัดรูปแบบของเนื้อหา (ข้อความข่าว, ภาพ, อินโฟกราฟิก, วิดีโอ)
3. เขียนเอกสารประกอบการทำข่าวโดยอธิบายถึงวัตถุประสงค์การเสนอข่าว, วิธีการได้มาซึ่งข่าว, ขั้นตอนการผลิตและระยะเวลาที่ผลิตจนถึงวันที่เผยแพร่พร้อมรายงานผลจากการเผย แพร่เช่นความคิดเห็นจากผู้อ่าน, ผลกระทบของข่าวที่มีต่อสังคม, จำนวนหรือสถิติผู้เข้าชม หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการโดยให้มีความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ทั้งนี้หากสำนักข่าวที่ต้องการส่งข่าวภาคภาษาอังกฤษเข้าพิจารณาสำนักข่าว นั้นจะต้องแนบเอกสารแปลเนื้อหาข่าวเป็นภาษาไทยเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องได้รับการรับรองโดยบรรณาธิการของสื่อต้นสังกัด ว่าเป็นผลงานของผู้ส่งประกวดจึงจะถือว่าเป็นผลงานที่สมบูรณ์
5. ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสมาคมฯ พร้อมส่งผลงานข่าวดิจิตอลในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล (ไฟล์นามสกุล .jpg, .png, หรือ.gif) พร้อม URL หรือลิงก์หน้าข่าวที่ส่งเข้าประกวด, เอกสารประกอบการทำข่าว (ตามข้อ 3.) และเอกสารรับรองจากบรรณาธิการ (ตามข้อ4.) มาที่สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ทางอีเมล์ sonpassociation@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2559

เกณฑ์การตัดสินของกรรมการ
1. ข่าวที่มีคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภคข่าวสาร จรรโลงสังคม
2. ข่าวมีคุณภาพได้มาตรฐานทางวารสารศาสตร์
3. ข่าวที่ไม่ขัดต่อจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชน หรือหลักกฎหมาย
4. ข่าวที่นำเสนอข่าวมีความครบถ้วนสมบูรณ์
5. ข่าวที่เลือกการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม ทำให้เกิดความเข้าใจชัดเจน
ทั้งนี้ คําตัดสินของคณะกรรมการที่สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ แต่งตั้งขึ้นให้ถือเป็นที่ยุติและคณะกรรมการอาจมีมติจะไม่มอบรางวัลหนึ่ง รางวัลใด ในกรณีที่คณะกรรมการฯ เห็นว่าไม่มีผลงานใดที่เหมาะสมจะได้รับรางวัลนั้น

กำหนดระยะเวลา

  • ส่งผลงานข่าวออนไลน์เพื่อชิงรางวัลได้แล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559
  • ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

ติดต่อสอบถาม

  • โทร. 08-1700-2601
  • www.facebook.com/SONPThai 
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
350,000 Baht
หมดเขต: 
07 พ.ค. 2016 10:00 to 09 ก.ย. 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.