^ Back to Top

ประกวดออกแบบที่นั่ง "TCDC Creative Seating Competition"

ประกวดออกแบบที่นั่ง "TCDC Creative Seating Competition"

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC ) ขอเชิญนักออกแบบมืออาชีพ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบที่นั่ง "TCDC Creative Seating Competition" ชิงเงินรางวัล พร้อมโอกาสอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตต้นแบบกับบริษัทผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำ และจัดแสดงนิทรรศการที่ TCDC

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ศักยภาพของกลุ่มนักสร้างสรรค์ นักออกแบบ และเชื่อมโยงศักยภาพของงานสร้างสรรค์เข้ากับภาคการผลิต เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ นำไปสู่การพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะทำให้เกิดการยกระดับธุรกิจออกแบบและสร้างสรรค์ของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

โจทย์ทางการออกแบบ (Design Brief)
ออกแบบที่นั่งสำหรับใช้ในห้องสมุดและพื้นที่สร้างสรรค์ของ TCDC เจริญกรุง ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้คนจากต่างที่ต่างสาขา ซึ่งเข้ามาทำงานในพื้นที่เดียวกัน ให้มาแบ่งปันไอเดีย และทำงานสร้างสรรค์ซึ่งเอื้อให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจ (Share / Connect / Business) โดยยึดหลักการออกแบบที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (User-Centered Design) พร้อมแสดงถึงพลังความคิดสร้างสรรค์ ศักยภาพของวัสดุ และนวัตกรรมใหม่ๆ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
1. เป็นนักออกแบบมืออาชีพ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย
2. ไม่จำกัดอายุ
3. ต้องสามารถดำเนินการครอบคลุมกระบวนการออกแบบครบทุกขั้นตอน ซึ่งประกอบไปด้วย

 • การนำเสนอแนวคิด (Design concept)
 • การพัฒนาแบบ (Design development)
 • การเขียนแบบทางเทคนิคเพื่อการผลิต (Technical drawing)
 • การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype)

ข้อกำหนดการส่งผลงาน
1. การนำเสนอชิ้นงาน

 • กระดาษขนาด A 3 ไม่เกิน 5 แผ่น พร้อมติดชื่อผู้นำเสนอและชื่อผลงานที่ด้านหลังแผ่นแสดงงานทุกแผ่น
 • แบบจำลองขนาด 1:5

2. รายละเอียดที่ต้องแสดง

 • การค้นคว้าข้อมูล
 • แนวคิดการแก้ปัญหา (Conceptual idea)
 • ภาพร่างงานออกแบบที่แสดงถึงแนวคิดที่ต้องการนำเสนอ (Sketch Conceptual Design)

3. ใบสมัครผู้เข้าร่วมประกวดในโครงการ
4. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานออกแบบได้ไม่เกิน 3 ชิ้น โดยจะพิจารณาเพียงผลงานที่ชนะสูงสุดเท่านั้น
5. ผู้สมัครที่ผลงานผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้ง 10 ผลงาน จะต้องจัดทำแบบจำลอง (Model) ขนาด 1:1 ส่งที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC ชั้น 5 ดิ เอ็มโพเรียม ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559
6. แบบจำลอง (Model) ขนาด 1:1 ทั้ง 10 ชิ้น จะถูกเก็บไว้ที่ TCDC จนกว่าจะดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ตามระยะเวลาที่ TCDC จะได้กำหนดในภายหลัง
7. กรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวด และไม่ได้เข้ารอบ 10 ผลงานสุดท้าย ผู้ส่งผลงานสามารถขอรับคืนได้ภายหลังวันตัดสินการประกวดภายใน 1 เดือน หากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่มารับคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าไม่ประสงค์รับคืนผลงานนั้น

เกณฑ์การพิจารณาผลงาน
1. แนวคิดผลงานสร้างสรรค์และการออกแบบที่แสดงออกถึงความเป็นต้นแบบ (Original)
2. ความสะดวกสบายในการใช้งาน และแสดงถึงการประยุกต์ใช้วัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. โอกาสทางการตลาดและการผลิตได้จริง และเหมาะสมกับงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
4. ผู้ส่งผลงานต้องยอมรับในผลการตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการ และให้ถือว่าผลการตัดสินชี้ขาดของกรรมการถือเป็นที่สุด โดยผู้ส่งผลงานไม่สามารถโต้แย้ง หรืออุทธรณ์ใดๆได้

คณะกรรมการตัดสิน
คณะกรรมการเป็นผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับแต่ละประเภทของงานประกวด

การรับสมัคร และจัดส่งผลงานออกแบบ
เปิดรับใบสมัครร่วมกิจกรรมและผลงานระหว่าง 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2559 ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
1. สมัครทางออนไลน์: กรอกรายละเอียดและแนบไฟล์ผลงานออกแบบไม่เกิน 5 ไฟล์ (เริ่มกรอกข้อมูลได้วันที่ 1 มีนาคม 2559) และส่งแบบจำลองขนาด 1:5 ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC ชั้น 5 ดิ เอ็มโพเรียม หรือ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่าง
2. สมัครด้วยตนเอง: ดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครและผลงานออกแบบในกระดาษ A3 ไม่เกิน 5 แผ่น และแบบจำลองขนาด 1:5 ได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC ชั้น 5 ดิ เอ็มโพเรียม ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559
3. สมัครทางไปรษณีย์: ดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครและผลงานออกแบบในกระดาษ A3 ไม่เกิน 5 แผ่น และแบบจำลองขนาด 1:5 มายัง

การประกวดแบบ TCDC Creative Seating Competition
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เลขที่ 622 เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ ชั้น 5
ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110

หมายเหตุ

 • การสมัครทางไปรษณีย์ควรส่งผลงานก่อนวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 19:00 น. (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณียากร)
 • การสมัครระหว่างวันที่ 25 – 30 เมษายน 2559 ควรสมัครและจัดส่งผลงานด้วยตนเอง ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC ชั้น 5 ดิ เอ็มโพเรียม

รางวัลและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

 • เจ้าของผลงานที่เข้ารอบ 10 ผลงานสุดท้าย จะได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตต้นแบบกับบริษัทผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำ และจัดแสดงนิทรรศการที่ TCDC
 • เจ้าของผลงานที่เข้ารอบ 10 ผลงานสุดท้าย ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้รางวัลชนะเลิศ และได้รับเงินรางวัล มูลค่า 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) และผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับการผลิตและใช้งานจริง ทั้งนี้ตามที่ TCDC กำหนดจะได้กำหนดต่อไป

ติดต่อสอบถาม

 • ติดต่อ คุณฆฤณ โทร 02 6647667 ต่อ 235
  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30 – 17.30 น.
 • email:  chaircompetition2016@tcdc.or.th   
หมดเขต: 
01 มี.ค. 2016 10:30 to 30 เม.ย. 2016 17:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod