^ Back to Top

ประกวดสปอตโฆษณาต่อต้านคอร์รัปชัน ในหัวข้อ "กปน. ร่วมสร้างสังคมไทยไร้คอร์รัปชัน ไม่ให้ ไม่รับ"

ประกวดสปอตโฆษณาต่อต้านคอร์รัปชัน ในหัวข้อ "กปน. ร่วมสร้างสังคมไทยไร้คอร์รัปชัน ไม่ให้ ไม่รับ"

การประปานครหลวง ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประกวดสปอตโฆษณาต่อต้านคอร์รัปชัน ในหัวข้อ "กปน. ร่วมสร้างสังคมไทยไร้คอร์รัปชัน ไม่ให้ ไม่รับ" ชิงเงิรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๖๕,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปลูกจิตสำนึกการต่อต้านคอร์รัปชันในสังคมไทยที่ใครก็มีส่วนร่วมในการตัดวงจรคอร์รัปชันได้
๒. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณการเป็นองค์กรโปร่งใส ไม่ทุจริต ของ กปน.

คุณสมบัติของผูเขาประกวด
๑. เป็นนิสิตนักศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษา
๒. ส่งประกวดเป็นทีม ทีมละ ๓-๕ คน

หลักเกณฑ์การประกวด
๑. หัวข้อในการประกวด “กปน. รวมสรางสังคมไทยไรคอร์รัปชัน ไม่ให้ ไม่รับ” เนื้อหาต้องส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชั่นในสังคมไทย เสนอแนะแนวทางการแกปัญหา และไม่สร้างความเสื่อมเสียให้แก่บุคคล วิชาชีพ หรือองค์กรหนึ่งใดโดยเฉพาะ

Key Message : ตัดวงจรคอร์รัปชันในสังคมไทย ไม่ให้ ไม่รับ
โดยกำหนดให้ตอนทายของสปอตต้องแสดงตราสัญลักษณการประปานครหลวง พร้อมข้อความ “กปน. วมสรางสังคมไทยไรคอร์รัปชัน ไม่ให้ ไม่รับ”

๒. สปอตโฆษณาความยาว ๖๐ วินาที และตัดทอนเหลือ ๓๐ วินาที
๓. สามารถส่งผลงานไดทีมละ ๑ ผลงานเท่านั้น

การส่งผลงานเข้าประกวด
๑. ใบสมัคร จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกในทีมคนละ ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๓. DVD บันทึกผลงานสปอตโฆษณาจำนวน ๒ ชิ้น และวิดีโอคลิปแนะนำตัว ๑ ชิ้น

  • สปอตโฆษณาฉบับเต็มความยาว ๖๐ วินาที
  • สปอตโฆษณาฉบับตัดทอนความยาว ๓๐ วินาที
  • วิดีโอคลิปแนะนำตัว พรอมนำเสนอแนวคิด ไมเกิน ๒ นาที

๔. กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ สามารถนำส่งผลงานดวยตนเอง ในวันและเวลาราชการ หรือทางไปรษณีย์ โดยถือวันประทับตราของที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นเกณฑ์ หากพ้นกำหนดจะไม่รับพิจารณา

สถานที่จัดส่ง :
กองกิจกรรมธรรมาภิบาล ฝ่ายธรรมาภิบาล
ชั้น ๖ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง
๔๐๐ ถนนประชาชื่น แขวงทุงสองหอง
เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐

๕. สามารถสงผลงานตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

รางวัล

  • รางวัลชนะเลิศ ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล
  • รางวัลชมเชย ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล

ติดต่อสอบถาม
กองกิจกรรมธรรมาภิบาล ฝ่ายธรรมาภิบาล การประปานครหลวง
หมายเลขโทรศัพท ๐ ๒๕๐๔ ๐๑๒๓ ตอ ๑๖๒๓

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
65,000 Baht
หมดเขต: 
13 ม.ค. 2016 10:00 to 29 ก.พ. 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.