^ Back to Top

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2559 : ThaiStar Packaging Awards 2016

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2559 : ThaiStar Packaging Awards 2016

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2559 : ThaiStar Packaging Awards 2016 ภายใต้หัวข้อ “เอกลักษณ์ไทยก้าวไกลสู่ AEC” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไปประกวดในระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นพร้อมเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดในระดับนานาชาติ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ได้แสดงความรู้ความสามารถลละมีศักยภาพเพิ่มขึ้น

ประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่จัดประกวด

 • ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ แบ่งเป็น 2 ประเภท
  • ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไป
  • ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสำหรับสินค้าทั่วไป
 • บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุสดนค้าที่มีจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว แบ่งเป็น 2 ประเภท
  • บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไป
  • บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสำหรับสินค้าทั่วไป
 • รางวัลพพิเศษสำหรับการออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ โดยสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (GS1) แบ่งเป็น 2 ประเภท
  • บาร์โค้ดบนต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสาหรับสินค้าทั่วไป
  • บาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไป

หลักเกณฑ์ในการส่งเข้าประกวด
1. คณะกรรมการฯ ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 2 ประเภท ผู้ส่งผลงาน จะต้องเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่กาลังศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรีเท่านั้น โดยต้องส่งผลงานที่เป็นต้นแบบที่ยังไม่มีการผลิตใช้งานจริง พร้อมผลิตภัณฑ์ ตามประเภทที่ระบุบรรจุอยู่ภายใน คณะกรรมการจะไม่พิจารณาบรรจุภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดที่มีวางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดลล้ว และผู้ส่งประกวดจะต้องส่งใบสมัครพร้อมคาบรรยายชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
2. ต้องส่งผลงานในรูปของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ พร้อมกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ โดยบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีสินค้าของจิดง หรือสินค้าจำลองคล้ายของจริงบรรจุอยู่ภายใน 1 ชิ้น และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสามารถนำไปผลิตจริงได้
3. ประเภทบรรจุภัณฑ์ที่มีวางจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว เป็นบรรจุภัณฑ์สาหรับสินค้าทั่วไป จะต้องมีวางจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒดพิจารณาคัดเลือกเข้าประกวด โดยบรรจุภัณฑ์จะต้องมีกราฟิกแสดงสาระสำคัญของสินค้าครบถ้วน และให้ส่งใบสมัครพร้อมคำบรรยายชี้ลจงรายละเอียดต่าง ๆ ตามลบบฟอร์มที่กำหนด โดยบรรจุภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีสินค้าของจริงบรรจุอยู่ภายใน
4. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาบรรจุภัณฑ์ที่ชนะการประกวด และเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ในรูปของการพิมพ์เอกสาร การจัดนิทรรรการแสดงความก้าวหน้าของบรรจุภัณฑ์ไทยต่อไป
5. ผู้ชนะการประกวดจะต้อง จัดส่งบรรจุภัณฑ์เพิ่มอีก 1 ชุด เพื่อกรมส่งเสิดมอุตสาหกรรม จะส่งเข้าประกวดในระดับสากลต่อไป เช่น AsiaStar ลละ WorldStar เป็นต้น
6. กรณีบรรจุภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวด และไม่ได้รับรางวัล ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถขอรับคืนได้ภายหลังวันตัดสินการประกวดภายใน 1 เดือน หากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่มารับคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าไม่ประสงค์รับคืนบรรจุภัณฑ์นั้น

รางวัลการประกวด

 • ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์ เงินรางวัล 250,000 บาท
  • ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป จำนวน 8 รางวัล
   • รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
   • รางวัลที่ 2 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
   • รางวัลที่ 3 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
   • รางวัลชมเชย มี 5 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป จำนวน 8 รางวัล
   • รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
   • รางวัลที่ 2 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
   • รางวัลที่ 3 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
   • รางวัลชมเชย มี 5 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ประเภทบรรจุภัณฑ์สาหรับสินค้าที่มีจำหน่ายในท้องตลาด
  • บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย จานวน 10 รางวัล โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
  • บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง จำนวน 10 รางวัล โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลพิเศษสำหรับการออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ สนับสนุนโดยสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมลห่งประเทรไทย (GS1) เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลบาร์โค้ดบนต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสาหรับสินค้าทั่วไป มี 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • บาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสาหรับสินค้าทั่วไป มี 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

การส่งผลงานเข้าประกวด

 • ขั้นตอนที่ 1 : ศึกษารายละเอียดและ download ใบสมัครได้ที่ facebook พิมพ์ Thaistar Packaging Awards หรือ www.dip.go.th
 • ขั้นตอนที่ 2 : กรอกใบสมัครให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วนาส่งทาง email ที่ ppid.packaging@gmail.com
 • ขั้นตอนที่ 3 : ส่งแบบบรรจุภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมใบสมัครไปที่
  ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2
  อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ชั้น 6 ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4
  แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อสอบถาม ในวันลละเวลาราชการ

 • ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2
  อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ชั้น 6 ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4
  แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 • โทรศัพท์ 0 2367 8181, 0 2367 8183 และ 0 2367 8190
 • โทรสาร 0 2381 1812

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Rungprapa Panyapong
ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
250,000 Baht
หมดเขต: 
22 ก.พ. 2016 10:00 to 11 มี.ค. 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.