^ Back to Top

ประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน

ประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน

สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างให้เกิดกระแสคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน

รูปแบบกิจกรรม
ผลิตสื่อเสียง หรือ สื่อภาพและเสียงความยาวไม่เกิน 10 นาที สำหรับกลุ่มเป้าหมายเด็กปฐมวัย อายุประมาณ 3-5 ปี เข้าประกวดมีเนื้อหาเรื่องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ผลิตสื่อภาพและเสียง ความยาวไม่เกิน 10 นาที สำหรับกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน อายุประมาณ 13-18 ปี เข้าประกวดมีเนื้อหาเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
จะส่งเป็นรายบุคคลหรือจะส่งเป็นทีมก็ได้

การส่งผลงาน
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 20 พฤศจิกายน 2558 โดยส่งผลงานเป็น CD พร้อมระบุชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของเจ้าของผลงาน มาที่ สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 2 ห้อง 204 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่คัดลอกเนื้อหา รูปภาพ สื่อวิดิทัศน์ คลิปเสียง กราฟิก หรือสื่อในรูปแบบอื่นใดของบุคคลอื่น หากจะทำการคัดลอก ต้องกระทำโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร  การจะอ้างอิงข้อมูลต่างๆ จะต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อขจัดปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากผลงานชิ้นดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนละเมิดลิขสิทธิ์ ให้ถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าประกวด แม้ได้รับรางวัลแล้ว คณะกรรมการฯ สามารถเรียกคืนรางวัลทั้งหมดได้ คณะกรรมการตัดสินการประกวด และสสดย.จะไม่ร่วมรับผิดต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ แม้ผลงานชิ้นดังกล่าวจะได้รับการเผยแพร่แล้วก็ตาม
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ไหนมาก่อน และไม่เคยได้รับการเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนในทุกๆ สื่อ
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของสสดย. และสสดย.สงวนสิทธิ์ในการนำผลงานที่ส่งเข้าประกวดไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นทุกรูปแบบ โดยไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้า
4. หากไม่มีผลงานใดที่ส่งเข้าประกวดเหมาะสมจะได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่ง สสดย.ขอสงวนสิทธิ์ให้เว้นว่างจากรางวัลนั้น
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

 • สื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี
  • หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด
   • จัดส่งผลงานเป็น CD
   • แนบรายละเอียดต่างๆ ของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ได้แก่
    • บทของผลงาน (Script)
    • วัตถุประสงค์ที่จัดทําผลงานชิ้นนี้
    • แนวคิดในการผลิตผลงาน
    • ผลงานชิ้นนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับประเด็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กปฐมวัยอย่างไร
    • ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ส่งผลงาน
  • หลักเกณฑ์การพิจารณา
   • จะต้องเป็นสื่อเสียง หรือภาพและเสียง ที่มีเนื้อหาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีความถูกต้อง ชัดเจน มีคุณค่า มีจริยธรรมในการเข้าถึงหรือได้มาซึ่งข้อมูลการผลิต และนําเสนออย่างครบถ้วน
   • จะต้องเป็นผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ โดดเด่น แปลกใหม่ สวยงาม น่าฟัง
   • จะต้องมีเทคนิคการผลิตที่ดี ทั้งเสียงพูด เสียงประกอบ ดนตรีประกอบ การถ่ายทำ กราฟิก
   • สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย เป็นประโยชน์ ประยุกต์ได้
 • สื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน อายุ 13-18 ปี เรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน
  • หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด
   • จัดส่งผลงานเป็น CD
   • แนบรายละเอียดต่างๆ ของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ได้แก่
    • บทของผลงาน (Script)
    • วัตถุประสงค์ที่จัดทําผลงานชิ้นนี้
    • แนวคิดในการผลิตผลงาน
    • ผลงานชิ้นนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับประเด็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันย่างไร
    • ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ส่งผลงาน
  • หลักเกณฑ์การพิจารณา
   • จะต้องเป็นสื่อภาพและเสียง ที่มีเนื้อหาป้องกันการคอร์รัปชัน มีความถูกต้อง ชัดเจน มีคุณค่า มีจริยธรรมในการเข้าถึงหรือได้มาซึ่งข้อมูลการผลิต และนําเสนออย่างครบถ้วน
   • จะต้องเป็นผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ โดดเด่น แปลกใหม่ สวยงาม น่าชม
   • จะต้องมีเทคนิคการผลิตที่ดี ทั้งเสียงพูด เสียงประกอบ ดนตรีประกอบ การถ่ายทำ กราฟิก
   • สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย เป็นประโยชน์ ประยุกต์ได้

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 083-492-1595
 • อีเมล์ radiomediakids@gmail.com
 • เว็บไซต์ www.kidsradioclub.or.th
 • เฟซบุ๊ก www.facebook.com/kidsradio
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
หมดเขต: 
08 ก.ย. 2015 10:00 to 11 พ.ย. 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.