^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวดหนังสั้น "โอกาสที่สังคมมอบให้"

ประกวดหนังสั้น "โอกาสที่สังคมมอบให้"

กรมคุมประพฤติ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "โอกาสที่สังคมมอบให้" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2021-04-15 16:30

ประกวด "JAS X SOCIAL CHALLENGE"

ประกวด "JAS X SOCIAL CHALLENGE"

JAS URBAN Srinakarin ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด "JAS X SOCIAL CHALLENGE" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมได้งานจ้างรีวิวจาก Jas แบบ Excutive สุดๆ 2 ครั้ง

รุ่นการประกวด

หมดเขต: 
ศ, 2021-03-19 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น “เมืองแห่งมืออาชีพ”

ประกวดภาพยนตร์สั้น “เมืองแห่งมืออาชีพ”

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ขอเชินักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น “เมืองแห่งมืออาชีพ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 120,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

หมดเขต: 
พ, 2021-06-30 (All day)

ประกวดภาพยนตร์สั้น "ดุลยภาพแห่งสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม"

ประกวดภาพยนตร์สั้น "ดุลยภาพแห่งสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม"

สำนักงานศาลยุติธรรม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "ดุลยภาพแห่งสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 760,00 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อา, 2021-04-04 16:30

ประกวดคลิปสั้น "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

ประกวดคลิปสั้น "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญนักเรียน ข้าราชการครู สถานศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้

หมดเขต: 
พฤ, 2021-04-15 16:30

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ "Gender Equality"

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ "Gender Equality"

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "Gender Equality" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2021-04-30 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอเนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ในหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ประกวดคลิปวิดีโอเนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ในหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

กรมส่งเสริมคุณภาพยและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอเนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ในหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมยกีย

หมดเขต: 
พ, 2021-03-10 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ "การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในการสร้างความตระหนักรู้และความมั่นใจต่อมาตรการต่าง ๆ เพื่อความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจในชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน"

ประกวดคลิปวิดีโอ "การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในการสร้างความตระหนักรู้และความมั่นใจต่อมาตรการต่าง ๆ เพื่อความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจในชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน"

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในการสร้างความตระหนักรู้และความมั่นใจต่อมาตรการต่าง ๆ เพื่อความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจในชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ

หมดเขต: 
พฤ, 2021-02-25 16:30

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐที่ฉันอยากเห็น"

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐที่ฉันอยากเห็น"

กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐที่ฉันอยา

หมดเขต: 
ส, 2021-03-27 16:30

ประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้ชื่อ “ของดี ปักษ์ใต้บ้านเรา หรอยแรงนิ”

ประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้ชื่อ “ของดี ปักษ์ใต้บ้านเรา หรอยแรงนิ”

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และปวส. อายุ 18 - 24 ปี ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้

หมดเขต: 
จ, 2021-02-15 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.