^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวดหนังสั้น "คุณภาพศิษย์ สะท้อนคุณภาพครู"

ประกวดหนังสั้น คุณภาพศิษย์ สะท้อนคุณภาพครู

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "คุณภาพศิษย์ สะท้อนคุณภาพครู" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
อ, 2014-09-30 16:00

ประกวด ภาพประชาสัมพันธ์ห้องสมุดวัฒนธรรม "Promo Culturethèque"

ประกวด ภาพประชาสัมพันธ์ห้องสมุดวัฒนธรรม "Promo Culturethèque"

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ร่วมกับ ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ภาพประชาสัมพันธ์ห้องสมุดวัฒนธรรม "Promo Culturethèque" เนื่องในโอกาสการเปิดตัวห้องสมุดดิจิตอลที่มีชื่อ

หมดเขต: 
พ, 2014-10-01 16:00

ประกวดหนังสั้น “K-Swiss, Lively, and Fun: Short Film Contest”

K-Swiss, Lively, and Fun: Short Film Contest

K-Swiss Thailand ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น “K-Swiss, Lively, and Fun: Short Film Contest” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2014-10-15 16:00

ประกวดหนังสั้น 3K Short Film Awards#1 ตอน “เลือกให้ดี คิดให้ถี่ถ้วน”

ประกวดหนังสั้น 3K Short Film Awards#1 ตอน “เลือกให้ดี คิดให้ถี่ถ้วน”

3K แบตเตอรี่ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข่าร่วมการประกวดหนังสั้น 3K Short Film Awards#1 ตอน “เลือกให้ดี คิดให้ถี่ถ้วน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
จ, 2014-10-20 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น การเสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล หัวข้อ “คุณคือพลัง หยุดยั้งคอร์รัปชั่น”

ประกวดภาพยนตร์สั้น การเสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล หัวข้อ “คุณคือพลัง หยุดยั้งคอร์รัปชั่น”

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น การเสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล หัวข้อ “คุณคือพลัง หยุดยั้งคอร์รัปชั่น” ชิงรางวัลมูค่ารวมกว่า

หมดเขต: 
ศ, 2014-10-31 16:00

ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion

ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) สังกัดสำนักงานบริหารองค์ความรู้ สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ขอเชิญครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Sto

หมดเขต: 
อา, 2014-08-31 16:00

ประกวดภาพยนตร์ 90 วินาที "โครงการปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน ๓"

ประกวดภาพยนตร์ "โครงการปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน ๓" หัวข้อ "ขอบคุณประเทศไทย"

กองทัพบก ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์ 90 วินาที "โครงการปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน ๓" หัวข้อ "ขอบคุณประเทศไทย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
ศ, 2014-10-31 16:00

ประกวดภาพยนตร์โฆษณา GATSBY Student CM Awards ครั้งที่ 9

GATSBY Student CM Awards ครั้งที่ 9

GATSBY ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณา GATSBY Student CM Awards ครั้งที่ 9 ชิงเงินรางวัล 300,000 เยน พร้อมเข้าร่วมงานประกาศผลที่ประเทศญี่ปุ่น สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 9 กันยายน 2557

หมดเขต: 
อ, 2014-09-09 13:00

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ "เพื่อปรับตัว รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ "เพื่อปรับตัว รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development-TBCSD) และกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน ขอเชิญนักเรียน นิสติ นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "เพื่อปรับต

หมดเขต: 
อา, 2014-08-31 16:00

ประกวดหนังสั้น ภายใต้แนวคิด Iceland Spring pH 8.88 น้ำด่างสร้างสมดุล

บริษัท เอชทูโอ-ไฮโดร จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายน้ำแร่ธรรมชาติ “Iceland Spring” ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น ภายใต้แนวคิด "Iceland Spring pH 8.88 น้ำด่างสร้างสมดุล" ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า

หมดเขต: 
พฤ, 2014-11-20 (All day)

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.