^ Back to Top

สัมมนา แนะนำโครงการ ECIT “ECIT Mobile Application for SMEs”

ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ร่วมสัมมนาฟรี เพื่อแนะนำโครงการ ECIT “ECIT Mobile Application for SMEs” ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรม Garden Seaview Resort พัทยา จังหวัดชลบุรี

กำหนดการ

 • 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานสัมมนา / เยี่ยมชมบูช 10 Mobile Application จาก 10 Software Houses
 • 09.00 – 09.15 น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานสัมมนา “การส่งเสริมให้ SMEs ใช้ Mobile Application” โดย ผอ.ส่วนบริการสารสนเทศ สำนักบริหารยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • 09.15 – 09.30 น. พิธีเปิดงานสัมมนา โดย ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • 09.30 – 10.00 น. ภาพรวมของกิจกรรมการส่งเสริม SMEs ใช้ Mobile Application โดย ดร.ชัยวัฒน์ อุตมากร วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง
 • 10.15 – 12.30 น. แนะนำ 10 Mobile Application จาก 10 Software Houses ที่เข้าร่วม โครงการ ECIT โดยผู้ประกอบการซอฟต์แวร์เฮาส์
 • 12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.30 – 14.30 น. ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และไอเดียดีๆ กับแขกรับเชิญ SMEs ที่ได้ ใช้ Mobile Application , Social Media ในการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว โดยแขกรับเชิญพิเศษ คุณสิระวริสร์ แก้วพรมสี Sales & Marketing Director 3 Beauty and Aesthetic Clinics
 • 14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
 • 14.45 – 15.45 น. ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และไอเดียดีๆ กับแขกรับเชิญ SMEs ที่ได้ ใช้ Mobile Application , Social Media ในการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว โดยแขกรับเชิญพิเศษ “ธีรศานต์ สหัสสพาศน์” หรือ “ไอซ์” ผู้ผลักดัน ก๋วยเตี๋ยว เจ๊กเม้ง จังหวัดเพชรบุรี ให้แจ้งเกิดจนคนทั่วประเทศรู้จัก
 • 15.45 น. เป็นต้นไป เยี่ยมชมบูช 10 Mobile Application จาก 10 Software Houses ปิดการสัมมนา

หมายเหตุ :
1. หน้าห้องสัมมนา มีบูธแสดง Mobile Application จำนวน 10 บูธ
2. กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Seminar date: 
13 Jun 2013 08:00 to 15:45
Entry Fee: 
No

Members Online

There are currently 0 users online.