^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ "Young Artists Talent #12"

ประกวดโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ "Young Artists Talent #12"

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ "Young Artists Talent #12" ชิงเงินรางวัลกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Tue, 2021-04-20 16:30

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ครั้งที่ 44 ประจำปี 2564 "ThaiStar Packaging Awards 2021"

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ครั้งที่ 44 ประจำปี 2564 "ThaiStar Packaging Awards 2021"

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thailand Industrial Design Center: Thai-IDC) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ PROPAK ASIA 2021 และหน่วยงานพันธมิตร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ บริษัท และผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบ

Deadline: 
Sun, 2021-06-06 16:30

แข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินอวกาศ Astrobee "2nd Kibo Robot Programming Challenge"

แข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินอวกาศ Astrobee "2nd Kibo Robot Programming Challenge"

องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และสถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (สทอศ.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่

Deadline: 
Sun, 2021-05-16 17:00

ประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน 2021”

ประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน 2021”

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน 2021” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 160,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Tue, 2021-08-31 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ารวม 1

Deadline: 
Fri, 2021-04-09 16:30

ประกวดคลิปไวรัล "วัคซีน: เครื่องมือต้านการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่"

ประกวดคลิปไวรัล "วัคซีน: เครื่องมือต้านการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่"

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปไวรัล “วัคซีน: เครื่องมือต้านการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (Vaccines: Tool for sustainable prevention and control of emerging infectious disease)”

Deadline: 
Fri, 2021-04-30 16:30

แข่งขันการคิดค้นและพัฒนา Solution โครงการ "MEA Hackathon for Smart Energy 2021"

แข่งขันการคิดค้นและพัฒนา Solution โครงการ "MEA Hackathon for Smart Energy 2021"

การไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขันการคิดค้นและพัฒนา Solution โครงการ "MEA Hackathon for Smart Energy 2

Deadline: 
Tue, 2021-06-15 16:30

ประกวดหนังสั้น "โอกาสที่สังคมมอบให้"

ประกวดหนังสั้น "โอกาสที่สังคมมอบให้"

กรมคุมประพฤติ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "โอกาสที่สังคมมอบให้" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

Deadline: 
Thu, 2021-04-15 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น “เมืองแห่งมืออาชีพ”

ประกวดภาพยนตร์สั้น “เมืองแห่งมืออาชีพ”

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ขอเชินักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น “เมืองแห่งมืออาชีพ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 120,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

Deadline: 
Wed, 2021-06-30 (All day)

ประกวดภาพยนตร์สั้น "ดุลยภาพแห่งสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม"

ประกวดภาพยนตร์สั้น "ดุลยภาพแห่งสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม"

สำนักงานศาลยุติธรรม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "ดุลยภาพแห่งสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 760,00 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติบัตร

Deadline: 
Sun, 2021-04-04 16:30

Pages

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod