^ Back to Top

นักเรียน

การประกวดนิทานยอดเยี่ยม รางวัลมูลนิธิเด็ก ปีที่ 16

การประกวดนิทานยอดเยี่ยม รางวัลมูลนิธิเด็ก ปีที่ 16

มูลนิธิเด็ก เชิญชวน นักเรียน นักวาดภาพประกอบ นักออกแบบหนังสือ เยาวชน และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดต้นฉบับนิทานเด็กยอดเยี่ยม ปีที่ 16 สร้างสรรค์จินตนาการ สร้างเสริมจริยธรรม ซึ่งการประกวดแบ่งเป็น 3 ประเภท

ประกวดผลิตสื่อการเรียนการสอน Skoolbuz Awards 2010

Skoolbuz Awards 2010

ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือ ปวช.รวมพลังกับคุณครู ส่งผลงานผลิต "สื่อการเรียนการสอนแบบไม่จำกัดเทคนิค 5 ทีมที่ชนะเลิศ จะได้รับรางวัลแพคเกจทัศนศึกษา ประเทศสิงคโปร์ ไปสนุกเพลิดเพลินกัน 3 วัน 2 คืนเต็มๆ กับ พิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเชีย , ยูนิเวอร์แซล สตู

ประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ "ร้อยความฝัน ปันความสุข"

ประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ "ร้อยความฝัน ปันความสุข"

บริษัท อาท เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลงยี่ห้อ “อาท” ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำกิจกรรมต่างๆของนักเรียน เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จัดประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ "ร้อยความฝัน ปันความสุข" ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เพื่อให้เด็กร้อยเรียงความฝันของตัวเอง

Deadline: 
Sun, 2010-08-15 (All day)

ประกวดออกแบบสรางสรรคเกมวัฒนธรรม สุดยอดเกมวัฒนธรรม ภายใตแนวคิด “วัฒนธรรมเสริมสรางความสุข”

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (สวช.) กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดออกแบบสรางสรรคเกมวัฒนธรรม ในหัวขอ “วัฒนธรรมเสริมสรางความสุข” เพื่อรณรงคและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยผานเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมให

Deadline: 
Sat, 2010-07-31 (All day)

ประกวดออกแบบโลโก้ e-Weddingthailand

ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดออกแบบโลโก้ e-Weddingthailand เนื่องจากทางเว็บไซต์ weddingkhonkaen.com จะมีการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ใหม่เป็น eweddingthailand.com ดังนั้น สิ่งแรกที่เราคำนึงถึง คือ โลโก้ที่เป็นสัญลักษณ์ของเรื่องราวงานแต

ประกวดผลงานศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 22 ประจาปี 2553

การประกวดผลงานศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 22 ประจาปี 2553 กลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย

Deadline: 
Sun, 2010-08-15 (All day)

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “MUIC 25th Anniversary” ชิงทุนการศึกษา

มีเรื่องดีๆ มาบอกสำหรับน้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กล้าคิด กล้าทำ กล้าออกแบบ กล้าสร้างสรรค์
ร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “MUIC 25th Anniversary” ชิงทุนการศึกษา 20,000 บาท

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.