^ Back to Top

ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท E-learning ครั้งที่ 4

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) สังกัดสำนักงานบริหารองค์ความรู้ สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ขอเชิญโรงเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมประกวดสื่อดิจิทัล ประเภท E-Learning ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ทุนการศึกษา และของรางวัล โดยมีกติกา รายละเอียดดังนี้

1. ผู้สนใจส่งผลงานประกวดในรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาประเภท E- learning ที่มีเนื้อหา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เลือกทำเนื้อหากลุ่มสาระใดสาระหนึ่งต่อหนึ่งชิ้นงานเท่านั้น) ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2. E-learning ที่ส่งเข้าประกวดสามารถใช้โปรแกรมต่างๆได้หลากหลาย เช่น Adobe Captivate , Desktop Author, Flash animation ฯลฯ (ยกเว้นเว็บเพจ เนื่องจากมีการประกวดจัดทำสื่อดิจิทัล ประเภทเว็บเพจอยู่แล้ว) และจะต้องสร้างโดยซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ หรือฟรีแวร์เท่านั้น มิฉะนั้นผลงานจะโดนตัดสิทธิ์จากรางวัลทันที

3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องส่งในนามทีม ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน และนิสิต /นักศึกษา 2 คน แต่ละคนสามารถเป็นสมาชิกของหลายทีมได้ และแต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน

4. แต่ละทีมต้องลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประกวด E-learning ก่อน โดยสามารถสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.inetfoundation.or.th เพื่อรับหมายเลขประจำทีม

5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการทำ E-learning โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน

6. ลักษณะของชิ้นงาน E-learning ที่ส่งเข้าประกวดต้องมีองค์ประกอบ หากทำมาไม่ครบตามองค์ประกอบดังกล่าว จะตัดสิทธิ์ออกจากการประกวดทันที ดังนี้
6.1 มีความยาวไม่น้อยกว่า 50 หน้า (หน้าจอโปรแกรม หากมีแบ่งครึ่งหน้า ซ้าย – ขวา จะไม่นับเป็น 2 หน้า นับแค่ 1 หน้าเท่านั้น)
6.2 มีปกหน้า และบนปกหน้าของผลงานให้ใส่ โลโก้ TK park และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ปรากฎในตำแหน่งที่เหมาะสม
6.3 มีคำนำ คำชี้แจง (ที่เป็นรูปแบบเดียวกัน สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านเว็บไซต์) สารบัญ แบบฝึกหัดก่อนเรียน (ถ้ามี) และหลังเรียน
6.4 ต้องมีที่มาของข้อมูลไม่น้อยกว่า 3 แห่ง (ระบุในอ้างอิง ทั้งเนื้อหา และรูปภาพ วีดีโอ เป็นต้น)
และเป็นเนื้อหาที่สร้างขึ้นเองไม่น้อยกว่า 30%
6.5 มีสื่อผสมตามความเหมาะสม เช่น ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหว ที่สามารถเรียกดูบนอินเทอร์เน็ตได้ในเวลารวดเร็ว
6.6 ไม่มีข้อกำหนดในรายละเอียดของสื่อประกวด ไม่ว่าจะเป็นขนาดตัวหนังสือ
จำนวนรูปภาพ กราฟิก ลูกเล่น รูปแบบการจัดทำแบบฝึกหัด ฯลฯ ผู้เข้าประกวดสามารถออกแบบได้อย่างอิสระโดยคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก กรรมการจะพิจารณาตามความเหมาะสม

7. ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่น หรือผลงานเคยนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในรูปแบบสื่อการสอน CD ,DVD เว็บไซต์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ ยกเว้นแต่การเป็นสื่อการสอนในชั้นเรียนเท่านั้น เข้าร่วมประกวดอีก หากกรรมการสืบทราบ จะถูกตัดสิทธิ์จากรางวัลในทันที

8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

9. รางวัล แบ่งได้ดังนี้

 • รางวัลที่ 1 ถ้วยเกียรติยศ (มอบให้สถาบัน)
  ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับทีม
 • รางวัลที่ 2 โล่เกียรติยศ (มอบให้สถาบัน)
  ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับทีม
 • รางวัลที่ 3 โล่เกียรติยศ (มอบให้สถาบัน)
  ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับทีม
 • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล
  ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับทีม

10. เกณฑ์การตัดสิน
10.1 ความสวยงามและความน่าสนใจในการนำเสนอ 40 คะแนน
10.2 เนื้อหา และ การอ้างอิง 40 คะแนน
10.3 เทคนิค 20 คะแนน

11 กำหนดการรับสมัครและส่งผลงาน
11.1 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. – 15 ส.ค. 2554 โดยให้สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่เพื่อมัครออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.inetfoundation.or.th เพื่อรับหมายเลขประจำทีม แล้วจึงดาวน์โหลดใบสมัคร (ตัวจริง) ส่งมาพร้อมกับผลงานภายหลัง
**หากทีมไหนสมัครออนไลน์แล้วไม่ส่งผลงานเข้าประกวด ทางคณะทำงานจะพิจารณาไม่ให้เข้าร่วมในการอบรมครั้งต่อไป
11.2 ส่งผลงานเข้าประกวด และใบสมัคร (ตัวจริง) ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. – 26 ส.ค. 2554 (นับจากตรา ประทับวันที่จากไปรษณีย์เป็นหลัก)
วิธีการส่งผลงาน ให้บันทึกผลงานลงแผ่น CD/ DVD ในแผ่นที่บันทึกผลงานส่งมาจะต้องมีไฟล์ ดังนี้
11.2.1 ไฟล์ต้นฉบับ คือ ไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้
11.2.2 ไฟล์ที่ export แล้ว คือ ไฟล์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่สามารถนำไปเปิดได้ทุกเครื่อง
*** ทั้งสองไฟล์ที่ส่งมา ทุกทีมจะต้องตรวจสอบให้ละเอียดว่า สามารถใช้งานได้ หากส่งไฟล์ไม่ครบ หรือเปิดผลงานไม่ได้ จะถูกตัดสินตกรอบทันที และ ส่งผลงานทางไปรษณีย์เท่านั้น ถึง
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (ส่งผลงาน E-learning)
ชั้น 10 ห้อง 1004 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
11.3 คณะกรรมการตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวด ภายในวันที่ 20 ก.ย. 2554
11.4 พิธี ประกาศผล และมอบรางวัลที่ อุทยานการเรียนรู้ TK park ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2554
11.5 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2642-7031

12 แต่ละทีมมีหน้าที่ตรวจสอบและปรับแก้ผลงาน เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงใช้ในโครงการพระราชดำริเพื่อการศึกษาหรือโครงการอื่นตามที่จะทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไป
12.1 คณะกรรมการจะประสานงานกลับไปยังทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดทุกทีม และชี้แจงสิ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ผลงานสมบูรณ์ ถูกต้อง พร้อมถวายฯ ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2554
12.2 เมื่อตรวจสอบผลงาน และแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกผลงานลงแผ่น CD/DVD และส่งผลงานที่ปรับปรุงแก้ไข ทางไปรษณีย์เท่านั้น ถึง
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (ส่งผลงาน E-learning ฉบับแก้ไข)
ชั้น 10 ห้อง 1004 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

กรุณาส่งกลับมา ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2554 ** ทีมที่ส่งผลงานที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วเท่านั้น จึงจะได้รับประกาศณียบัตร

Total Prize Money: 
60,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Fri, 2011-09-30 (All day)

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod