^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2554

ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการ ประกวดภาพถ่าย “ศิลปะและวัฒนธรรมไทย” ประจำปี 2554 แนวคิด “ ศิลปะและวัฒนธรรมในวิถีชีวิตของคนไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการบันทึกและถ่ายทอดการออกแบบของมนุษย์ที่มี เอกลักษณ์เกิดจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของแต่ละภาค ส่งเสริมทำนุบำรงศิลปวัฒนธรรม และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้เกิดการอนุรักษ์ และพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2554
กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและ ประชาชนทั่วไป

กติกาในการส่งภาพประกวด

  1. ภาพถ่ายที่ส่งประกวดสามารถใช้ได้ทั้งกล้องฟิล์ม/สไลด์ หรือกล้องดิจิตอล และสามารถส่งได้ทั้งภาพสีและขาวดำ และไม่ใช้เทคนิคตกแต่งภาพที่ผิดไปจากความจริง แต่สามารถปรับแต่งเพื่อคุณภาพที่ดีขึ้นของภาพได้ โดยภาพดิจิตอลต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi
  2. ผู้ส่งเข้าประกวดต้องส่งสื่อต้นฉบับทั้งฟิล์ม และไฟล์ภาพ (ไฟล์ภาพให้บันทึกใส่ในแผ่นซีดีหรือดีวีดีโดยตั้งชื่อไฟล์ให้ตรงกับชื่อภาพที่ส่งเข้าประกวด และเขียนชื่อนามสกุลให้ชัดเจน) มาพร้อมกับภาพขนาด12x16 นิ้ว โดยไม่ต้องทำกรอบหรือแปะบนกระดาษแข็งแต่อย่างใด สามารถส่งได้ไม่เกิน 3 ภาพ
  3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ผู้ส่งต้องเป็นผู้ที่ถ่ายภาพด้วยตนเอง ไม่ใช่ภาพของผู้อื่น และถ่ายไว้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ประกวด และไม่เคยได้รับการเผยแพร่จากที่ใดมาก่อนรวมทั้งการเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ถ้าในภาพมีบุคคล บุคคลในภาพต้องให้ความยินยอมในการให้ถ่ายภาพ หากมีปัญหากองจัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
  4. 4. ติดแบบฟอร์มด้านหลังภาพทุกภาพ และเขียนข้อมูลให้ละเอียด

เงื่อนไขในการส่งภาพเข้าประกวด

  1. ผลงานทุกชิ้นทั้งไฟล์ต้นฉบับและภาพถ่ายถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกองประกวดไม่สามารถรับคืนได้ และกองประกวดมีสิทธิ์ที่จะนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด และหากผู้ส่งประกวดมีคุณสมบัติและผลงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกา จะถือว่าผลงานนั้นเป็นโมฆะและไม่นำมาตัดสิน

หลักเกณฑ์การตัดสิน
ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อความหมายของผลงานในแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมและมีความงาม
รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
รางวัลในการประกวดมี 2 ประเภท

  • รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 3 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย 6 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในรอบ 20-25 คนทั้งหมด (ถึงแม้จะไม่ได้รับรางวัลใดๆ) จะได้รับการจัดแสดงผลงานในงานนิทรรศการ

กำหนดการส่งภาพเข้าประกวด
1. สามารถส่งใบสมัคร (สามารถดาวโหลดได้ที่ http://www.prt.kmutt.ac.th/) และภาพถ่ายได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ส่ง

ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพฯ 10140

ระหว่างวันที่ 11 - 22 กรกฎาคม 2554 (นับวันประทับตราไปรษณีย์) (วงเล็บมุมซอง "ประกวดภาพถ่าย ”)

2. จัดการอบรมการถ่ายภาพวันที่ 21 กรกฎาคม 2554
3. ตัดสินภาพถ่ายวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2554
4. ประกาศผลทางเว็ปไซต์ http://www.prt.kmutt.ac.th/ วันที่ 1 สิงหาคม 2554
5. รับ รางวัลและจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายวันที่ 5 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ เกียรติยศ ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อารเรียนรวม 3 (CB3) ชั้น 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
35,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Mon, 2011-08-01 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.