^ Back to Top

ประกวดแบบวางแผนกิจกรรม และออกแบบทางสถาปัตยกรรม "ถนนเพลงไทย"

"ถนนเพลงไทย" เป็นชื่อที่มูลนิธิมนตรี ตราโมทในพระราชูปถัมภ์ฯ ตั้งขึ้นเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าหมายถึง ถนนติวานนท์ 3 (ปัจจุบัน) ตั้งอยู่ในชุมชนซอยพิชยนันท์ เขตเทศบาลนครนนทบุรี ซึ่งมีชื่อประจำซอยย่อยเป็นชื่อเพลงไทย จำนวน 25 ซอย โดยครูมนตรี ตราโมท เป็นผู้เลือกเพลงไทยที่มีชื่อและลักษณะเพลงอันเป็นมงคล เริ่มตั้งเป็นชื่อซอยจำนวน 23 ซอย ตามคำขอของนายตาล พิชยนันท์ เจ้าของโครงการจัดสรรที่ดินนั้น ต่อมาอาจาย์ศิลปี ตราโมท ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย บุตรชายตั้งชื่อเพิ่มให้อีก 2 ซอยในภายหลัก รวมมีชื่อเพลงไทยประจำซอยจำนวน 25 เพลง

เพื่อขยายพื้นที่ทางวัฒนธรรมด้านดุริยางคศิลป์ของพิพิธภัณฑ์บ้านครูมนตรี ตราโมท เพิ่มคุณค่าของชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ให้สังคมเกิดความรักและร่วมมือร่วมใจกันรักษาให้ถนนเพลงไทยสัญลักษณ์แห่งดุริยางคศิลป์ไทยดำรงอยู่อย่างยั่งยืน มูลนิธิฯ ร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี บันทึกองค์ความรู้และทำนองเพลงไทยทั้ง 25 เพลงเสร็จสิ้นเมื่อปี พ.ศ.2552 และร่วมมือกับสมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย จัดโครงการประกวดแบบ งานวางแผนกิจกรรมและออกแบบทางสถาปัตยกรรมของถนนเพลงไทยในครั้งนี้ ซึ่งอยู่บนหลักการของการมีส่วนร่วมของชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ทำให้ถนนเพลงไทยเป็นที่น่าสนใจและรับรู้ต่อสาธารณชน

กำหนดการ

 • เปิดรับลงทะเบียน 29 มีนาคม 2554
 • สิ้นสุดการลงทะเบียน 29 กรกฎาคม 2554
 • สิ้นสุดการรับผลงาน 29 กรกฎาคม 2554
 • ประกาศผลงาน 15 สิงหาคม 2554
 • ประกาศผลรอบสุดท้าย 12 กันยายน 2554
 • มอบรางวัล ภายในเดือนตุลาคม 2554

คุณสมบัติผู้ส่งงาน

 1. บุคคลหรือกลุ่มชุมชนในพื้นที่หรืิอชุมชนอื่น ๆ ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นและต้องการมีส่วนร่วมในการจัดงาน
 2. กลุ่มนักศึกษาในระดับต่าง ๆ ที่มีแนวคิดริเริ่ม ต้องการสานฝันให้เป็น จริง ได้สร้าง จิตสำนึกแก่คนรุ่นใหม่ ได้สร้า่งจิตสำนึกแก่คนรุ่นใหม่ได้ถ่่ายทอดแนวทาง การสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม
 3. กลุ่มนักวางผัง นักอนุรักษ์ นักพัฒนาชุมชน ที่มีประสบการณ์ สามารถพิจารณาจัด ทำโครงการที่เป็นไปได้ และมีแนวคิดที่จะทำให้โครงการถนนเพลงไทยประสบความสำเร็จ
 4. กลุ่มนักธุรกิจและบุคคลทั่วไป ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจท้องถิ่้นที่ อาจมีส่วนสัมพ้นธ์กับโครงการถนนเพลงไทย เช่น ธุรกิจอาหารสินค้าพื้นเมือง สินค้าและการบริการด้านดนตรีและนาฎศิลป์

การนำเสนอผลงาน

 1. แจ้งชื่อลงทะเบียน ณ มูลนิธิมนตรี ตราโมทในพระราชูปถัมภ์ เพื่อรับรหัสหมาย เลขประจำตัว รหัสนี้ใช้ใส่ในแบบผลงานที่ส่งเข้าประกวดเพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสิน
 2. ส่งแบบผลงานประกวด โดยติดผลงานบนกระดาษแข็ง ขนาด A1 แนวตั้งจำนวนไม่เกิน 3แผ่น โดยใส่รหัสหมายเลขประจำตัวแทนการลงชื่อ
 3. สรุปแนวคิดในการออกแบบและกิจกรรมที่นำเสนอ ไว้ที่มุมแผ่นผลงานที่ส่งประกวด
 4. เมื่อผลงานของท่านใดได้รับการพิจารณาตัดสินให้เข้าในรอบสุดท้าย ขอให้เตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตัดสิน พร้อมประมาณการราคาค่าใช้จ่ายและเตรียมข้อมูลเพื่อตอบข้อซักถาม และต้อง นำส่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดในแผ่น CD เพื่อส่งมอบให้คณะทำงาน นำไปใช้ในการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อการเผยแพร่ต่อไป

สถานที่
ส่งแบบผลงานการประกวด : มูลนิธิมนตรี ตราโมทในพระราชูปถัมภ์ฯ 81 หมู่ 11 ซอยพิชยนันท์ 2 ถนนติวานนท์ 3 (เยื้องทางเข้ากระทรวงสาธารณสุข)ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การแสดงผลงาน: หอประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

รางวัล
ผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัล
โล่ห์เกียรติยศ และ ใบประกาศเกียรติคุณมูลนิธิมนตรี ตราโมทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
สมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย และ เทศบาลนครนนทบุรี

ดูรายละเอียด เงื่อนไขการส่งผลงาน http://www.thanonplengthaibaankrumontri.com
เผยแพร่ : http://contestwar.com

File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.